Partiprogram 2023-2027

Trysil Arbeiderparti

1

Sett ditt kryss på ei bra dame!

I spissen for våre hjertesaker er vi stolte av å ha Turid Backe-Viken. Turid, ekte Trysil-jente, bosatt med familien i barndomshjemmet midt på bygda, er klar til å ta plassen ved roret. Tempoet vil økes, og Trysil-samfunnet får en ny giv.

– Like muligheter til å leve et godt liv. Dette er Trysil Arbeiderpartis ledestjerne – i den har våre hjertesaker sin forankring. 

Arbeidsplasser

Trysil har mange muligheter og noen utfordringer. Vi må umiddelbart ta tak i den ujevne alderssammensetningen i kommunen. Vi blir flere og flere eldre. Vi må sørge for tilflytting av yngre til å jobbe, leve og trives.

Skal Trysil kommune gi kommende generasjoner gode velferdstjenester, må vi skape nye arbeidsplasser. Det må rekrutteres flere fagfolk, spesielt innen helse og skole. Skal vi tiltrekke oss nye innbyggere, må vi ha et tilbud til hele familien. Jobber, boliger og barnehageplass når og der du trenger det, skole i alle alderstrinn og alt som ellers hører til i en velfungerende hverdag.

Fellesskap

Det er fellesskapet som gjør oss sterke og slagkraftige. Trysil Arbeiderparti tror på et inkluderende og pulserende lokalsamfunn hvor vi passer på hverandre, men også utfordrer hverandre. Vi må kunne stille krav til hverandre, men også stille opp for hverandre. Gjennom samarbeid og fellesskapsløsninger tror vi at vi oppnår de beste resultatene og sikrer at alle får delta.

En synlig ordfører skal lede an, framsnakke Trysil og være der det skjer, i ulike miljøer, lyttende og lærende. Turid Backe-Viken blir en stolt ordfører i hjembygda – Trysils første kvinnelige ordfører!

Mandag 11. september har du muligheten til å bestemme hvem som blir ordfører i Trysil de neste fire årene. Velkommen med din stemme!

Vennlig hilsen

Trysil Arbeiderparti

Til valg med gode saker

1. Ja til barnehageplass i nærheten av der du bor – med åpningstider som er forenelige med foreldre og foresattes jobbhverdag.

2. Basen for en god hverdag er en bolig du trives i. Alle skal sikres inngang til boligmarkedet! Vi vil få på plass en boligavdeling som skal jobbe med boligutvikling og gode løsninger.

3. Alle ansatte fortjener en god arbeidshverdag hvor de føler seg ivaretatt. Kompetanseutvikling i egne rekker og rekruttering av fagfolk – spesielt innen helse og skole – er viktig for Arbeiderpartiet.

4. Når livet er skjørt og vanskelig, skal du føle deg trygg og ivaretatt med et godt helse- og omsorgs-tilbud. Et forsvarlig hjemmetjeneste-tilbud der folk bor, god legevakt og beredskap og nok sykehjemsplasser skal opprettholdes.

5. Trysil trenger flere unge til å jobbe, leve og trives. Vi må jobbe aktivt for god næringsutvikling.  Jobber i det offentlige og det private må gå hånd i hånd slik at begge parter i et forhold har en jobb å flytte til.

2

Kjære velger

Trysil Arbeiderparti har valgt meg som sin ordførerkandidat. Jeg er stolt over tilliten og håper jeg får velgernes tillit. Det er snart 100 år siden Norge fikk sin første kvinnelige ordfører. Nå håper jeg tiden er inne for et skifte også i Trysil. Når det er sagt, så håper jeg du stemmer på Arbeiderpartiet først og fremst på grunn av de politiske løsninger vi lanserer, og at du deler vårt syn og vår optimisme for det fremtidige Trysil.

Jeg gleder meg til å fronte Trysil Arbeiderparti sine hjertesaker i valgkampen og ser frem til et spennende kommunevalg. Jeg og Trysil Arbeiderparti brenner etter å få større påvirkning på utviklingen av Trysil, til det beste for innbyggere og besøkende.

Vi må gire opp skal vi leve opp til kommunens ordtak «stavtaket foran».

Etter å ha sittet 12 år i kommunestyret, 8 år i formannskapet og de siste 2 årene som gruppeleder, mener jeg nå at jeg har den nødvendige ballast som skal til for å tiltre som ordfører. I tillegg har jeg 8 år bak meg i fylkestinget, 4 i Hedmark og de siste 4 i Innlandet.

I yrkeslivet har jeg flest år i reiselivet i Trysil og har i store deler av mitt yrkesliv vært leder. Jeg liker å jobbe i team og er en typisk lagspiller. Jeg er løsnings-orientert og diplomatisk.

Privat er jeg gift med Tor og mamma til Martin på 18 år og Petter på 15 år. Vi er en aktiv familie som koser oss på ski, på rypejakt, på golfbanen og på andre turer. Jeg blir fort engasjert i det meste. Akkurat nå har jeg et brennende engasjement for å være med å utvikle Trysil videre.

Godt valg!

Et inkluderende samfunn

Trysil skal være en kommune med like muligheter, uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. Ingen skal trenge å føle på utenforskap og savn av sosial kontakt.

Arbeiderpartiet vil:

• at Frivilligsentralen skal ta ansvar for å utarbeide en oppdatert oversikt over hva som finnes av møteplasser, kulturelle arrangementer, foreninger og tilbud, og sammen med frivilligheten, diakon og andre jobbe for at flere deltar på disse

• videreføre og styrke Fritidsstipend for unge og utlånsordninger for utstyr, klær og leker og god leksehjelp

• innføre ordning med sommerjobb for ungdom

• jobbe for økt aktivitetstilbud for unge, der et eget ungdomshus, etablering av skate- og sykkelpark i sentrum og økte tilskudd til idretten er eksempler på virkemidler som kan bidra til dette

• ha mer ressurser og tettere koordinering blant de som jobber med psykisk helse og de som sliter

• ha økt oppmerksomhet på inkludering av innvandrere gjennom språkopplæring, arbeids-muligheter og deltakelse på sosiale arenaer

• jobbe for en ordning der familier som sliter får én og samme kontaktperson som koordinerer behandling, hjelp og støtte gjennom utfordrende perioder

• fortsatt støtte og styrke det lokale idretts- og kulturlivet gjennom kommunens kulturavdeling

• videreføre arbeidet med å gjøre Trysil folkebibliotek og Trysil kino til kulturelle samlingsplasser

• samarbeide med folkekirken og ivareta andre tros- og livssynssamfunn

3

Barnehage, skole og oppvekst

Barnehagegaranti

Vi må tilby barnehage til de som trenger det, i nærheten av der du bor, slik at foreldre og foresatte kan delta i arbeidslivet på vanlig måte. Offentlige barnehager skal være bærebjelken i Trysils barnehagetilbud.

Arbeiderpartiet vil:

• innføre full barnehagegaranti

• sørge for å ferdigstille den nye sentrumsbarnehagen, med hensiktsmessige veiløsninger

• utvide kapasiteten i sentrum i takt med behovet og er åpne for ulike løsninger

• jobbe for at det er barnehagetilbud året rundt, med åpningstider som er tilpasset arbeidslivet  

• jobbe for at småbarnsfamilier i grendene kan levere i grendebarnehagen før jobb og hente etter jobb. Åpningstidene må være forenelig med foreldre og foresattes arbeidsdag

Grunnskolen

Trysils barn og unge fortjener en skole med et godt fysisk arbeidsmiljø. Skolen skal møte elevene med trygghet og trivsel og med utfordringer som fremmer danning og læringslyst.

Arbeiderpartiet vil:

• sørge for at elevens behov blir fulgt opp og ivaretatt av voksne med tid og kompetanse

• styrke samarbeidet mellom hjemmet og skolen

• fortsette utprøving av skolemat

• tilby leksehjelp med kvalifisert personell i alle klassetrinn

• sørge for oppdaterte læremidler både i bokform og digitalt

• utvide åpningstider i SFO

• utrede bygging av en multihall i sambruk med skole og frivillighet

Videregående skole

Trysil videregående skole gir ungdommen vår mulighet til å ta en videregående utdanning i hjemkommunen. Samtidig er skolen en viktig kompetansearbeidsplass. Synkende elevtall setter imidlertid skolen under press. Derfor må også kommunen jobbe opp mot fylkes-kommunen slik at vi ikke mister skolen.

Arbeiderpartiet vil:

• spille på lag med skoleledelsen for å øke rekrutteringen

• bidra til en aktiv profilering av skolen

• samarbeide med næringslivet med mål om å gjenopprette en linje for restaurant- og matfag

• oppfordre reiselivet til å ta inn lærlinger i sine bedrifter

4

Framoverlent boligpolitikk

Alle skal sikres inngang til boligmarkedet. Vi ønsker at det tas i bruk politiske virkemidler slik at dette blir mulig. Ved at kommunen går inn som eiendomsutvikler, åpnes det opp for ordningen «leie før eie». Unge og andre som trenger å bygge opp egenkapital før kjøp, leier boligen en periode. Leiesummen går inn som egenkapital.

Arbeiderpartiet vil:

• etablere en boligavdeling som kan jobbe med boligutvikling

• regulere sentrumsnære tomter

• skaffe kommunale rekrutteringsboliger for ansatte og studenter

• initiere offentlig/privat samarbeid for å bygge flere boliger i sentrum

• at kommunen skal gå inn som en boligeiendomsutvikler slik at ordningen «leie før eie» kan vurderes

Rekruttering og kompetanse

Trysil kommune trenger flere folk og hender. Rekruttering må skje både i og utenfor Trysil. Like viktig som å rekruttere nye ansatte, er det at dagens ansatte tilpasser kompetanse til behov.

Arbeiderpartiet vil:

• legge til rette for kompetanseutvikling blant ansatte, blant annet gjennom økt samarbeid med utdanningsinstitusjoner som Tryvis, Campus Trysil og Høgskolen i Innlandet

• øke markedsføring av Trysil som bo- og arbeidsted mot aktuelle studentmiljøer

• inkludere flere tryslinger i arbeidslivet gjennom NAV og arbeidsmarkedsbedrifter

Skal vi gjøre det attraktivt å søke jobb må vi:

- øke andelen hele stillinger

- innføre fleksible arbeidstidsordninger

- tilby permisjonsmuligheter for videreutdanning

- legge til rette for tilflytting

4

Vi tar våre ansatte på alvor

Trysil kommune har i dag et altfor høyt sykefravær. Det koster kommunen omlag 50 millioner ekstra i året med sykefravær, vikarer og overtid. Dette går ut over tjenestene, og arbeidshverdagen blir dårligere. Dette må det jobbes mer med, både fra politisk og administrativ ledelse. Vi har grunnleggende tro på samarbeid, og mange må involveres.

Kommer Trysil Arbeiderparti i posisjon, vil vi ta lederskap til utfordringen og vil: 

- øke grunnbemanningen

- bevilge ressurser til personaltiltak som motiverer til å stå i fast turnus kontra å «shoppe» vakter

- finansiere en egen ressurs som jobber med lederstøtte opp mot arbeidet med nærvær/sykefravær

- innføre trepartssamarbeidet som arbeidsform

- skolere ledere og mellomledere

- ha større grad av erfaringsutveksling og støtte mellom de ulike avdelingene

Klima og miljø

Verdens klimautfordringer gjelder også Trysil og må tas på alvor. I mer enn 50 år har kommunen håndtert spørsmål om regulering av hytteområder i god dialog med utbyggere og regionale myndigheter. Det er en villet utvikling at Trysil i dag er en av landets største hyttekommuner. Trysil Arbeiderparti mener at det fortsatt er mulig med videre utvikling og utbygging. Utbygging på myr og over tregrensa er uaktuelt.

Arbeiderpartiet vil:

• jobbe for at Trysil kommune blir miljøsertifisert

• sørge for at de kommunale bygningene og den kommunale bilparken er mest mulig miljøvennlige

• sørge for at kommunen har fagkompetanse på bærekraft

• styrke samarbeidet med turistnæringen for enda mer miljøvennlige løsninger

• arbeide for offentlige kollektivtransportløsninger til og fra Trysil og innad i Trysil

5

Helse og omsorg

Trysils befolkning skal ha et allsidig og velfungerende helse- og omsorgstilbud i alle livets faser. Vi ser at flere trenger trygghet og hjelp: Eldre, demenssyke, de som sliter med psykisk sykdom og mange som strever med rus.  

De som på tvers av sektorer utgjør laget rundt barna, må ha nok ressurser og kunnskap, for sammen å fange opp og hjelpe de som sliter.

Velferdsteknologien skal ikke erstatte «varme hender», men vi er åpne for å videreutvikle bruken av slike løsninger som et supplement til det eksisterende hjelpetilbudet.

Arbeiderpartiet vil:

• ha mer ressurser og tettere koordinering blant de som jobber med psykisk helse, særlig blant våre unge

• opprettholde et forsvarlig hjemmetjenestetilbud der du bor

• opprettholde god legevakt og beredskap

• øke innsatsen for en god demensomsorg med tidlig innsats, dagsentertilbud og tilrettelagte botilbud

• opprettholde dagens antall sykehjemsplasser

• spille på lag med frivilligheten for å skape gode møteplasser for både menn og kvinner

• øke sykehjemkjøkkenets mulighet til å tilby hjemmeboende å kjøpe næringsrik middag

• ha økt fokus på tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell

6

Sentrum og grender

Et sterkt sentrum og levende grender – vi må ta godt vare på begge deler.

Arbeiderpartiet vil:

• samarbeide med grendene for å legge til rette for boliger til førstegangs-- kjøpere, hjemflyttere og eldre

• gjøre det lettere å fradele tomter i grendene

• etablere en skate-/sykkelpark i sentrum

• styrke forbindelsen mellom sentrum og Trysilfjellet

• videreutvikle Innbygda som et attraktivt kommunesentrum

• arbeide overfor de bevilgende myndigheter for å øke mulighetene for kollektivtransport mellom grendene og sentrum

Næringsutvikling

Trysil har mange muligheter, men også utfordringer. Arbeidsplasser og god infra-struktur er viktig for vekst og bosetting i Trysil. Trysil Arbeiderparti vil vektlegge kommunens rolle som samfunnsutvikler.

Arbeiderpartiet vil:

• sikre effektiv saksbehandlingstid for plan- og byggesaker

• regulere tomter for etablering av industri og næring

• opprettholde landbruksfondet

• opprettholde avtalen med Destinasjon Trysil

• at kommuneskogen skal fortsatt være i kommunalt eie

• styrke samarbeidet med svenske nabokommuner

• gjennomføre årlige møter med hele næringslivet

• fortsette arbeidet med å få ulvesona opphevet

• vedta en områdeplan for sentrum som legger til rette for et 365 dagers aktivt sentrum og for at investeringer og økt aktivitet blir realisert

Våre toppkandidater

13

Varaordførerkandidat Yngve Skarpsno WestbyJeg ble født i Oslo for 31 år siden, men har tilbrakt de siste 22 årene i østre Trysil, avbrutt av seks år i Nord-Norge. Jeg kjøpte nylig hus på Østby med min forlovde, og oppussing og hagestell er blitt nye hobbyer. Når tiden strekker til, liker jeg å sette på en vinylplate eller to.

Jeg er utdannet lærer og har mitt daglige virke på Trysil videre-gående skole som avdelingsleder for yrkesfagene. Det er stor stas å få jobbe sammen med dyktige fagfolk og engasjerte elever!

Dette er første gang jeg stiller til valg. Jeg har en del år bak meg i forskjellige frivillige verv, som grendeutvalg og ungdomslag. Frivilligheta er en av hjørnesteinene i kommunen vår. Det gjør det morsomt og interessant å være trysling.

3. Gry TorgalsJeg er 52 år, er gift og har en voksen datter. Jeg liker å være sammen med familien, og det er godt å bo i ei grend som Ljørdalen, med alle muligheter som finnes der. Fritida brukes i skog, fjell og friluft, og jeg spiller i Lørdalen Musikkforening.

Jeg setter stor pris på å bidra til fellesskapet gjennom dugnadsarbeid og å kunne gi en stemme for de som trenger det. Jeg liker høyt tempo og har flere jobber som jeg stortrives i; Adjunkt på Trysil Ungdomsskole, vekter for Manngard sikkerhet & service, jeg jobber også i skiutleia i Fulufjellet og noen ukers sommerjobb i Lokalavisa Trysil og Engerdal.

Av politisk erfaring har jeg sittet 2 perioder i kommunestyret og en periode i fylkestinget.

Jeg gleder meg stort til å bidra i lokalpolitikken igjen!

4. Oddmund MyhrJeg er 65 år, bor i Øverbygda, er gift, har 4 voksne barn og 5 barnebarn. Familie er viktig i livet mitt. Jeg er utdannet sykepleier og har aldri angret på yrkesvalget! Fra juni 1982 til jeg ble pensjonist i mai 2022, var Trysil sykehjem min arbeidsplass. Jeg er fremdeles veldig glad i yrket mitt og stepper i dag inn som vikar ved behov. Friluftsliv sommer og vinter, bærplukking, lokalhistorie, slektshistorie og folkedans og -musikk er noen av mange interesser. Ellers er jeg opptatt av frivillighet og at det er viktig å engasjere seg. Jeg stiller alltid opp på dugnader på mange områder. Jeg har sittet 2 perioder i kommunestyret og klar for en tredje periode. Siden 2015 har jeg sittet i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial.

Stem på våre kandidater

Trysil Arbeiderpartis kandidater ved kommunevalget 11. september 2023. Du kan forhåndsstemme fra 10. august.

   1   Turid Backe-Viken                     Innbygda            1969

   2   Yngve Skarpsno Westby         Østby                   1992

   3   Gry Torgals                                 Ljørdalen            1971

   4   Oddmund Myhr                         Innbygda            1958

   5   Siv Broman Lyseggen              Langtjernåsen    1964

   6   Timo Bjørseth                            Innbygda             1989

   7   Siri Rønning Bråten                   Nybergsund        1982

   8   Einar Hyllvang                             Innbygda             1956

   9   Ingunn Tremoen                         Innbygda             1980

10   Lars Sølna Rødsdalen                 Langtjernåsen    1990

11   Ranveig Skålerud                         Innbygda             1995

12   Bjarne Skarpmo                           Nybergsund        1992

13   Elisabeth Sakrisson                    Ljørdalen             1972

14   Asgeir Holmseth Snerten          Jordet                   2001

15   Marit Pettersen                            Jordet                   1972

16   Bjørn Åge Sørensen                    Innbygda             1956

17   Eline Holmstrøm                           Ljørdalen             1999

18   Sander Lans Bagsjøberget        Innbygda             1998

19   Else Jorunn Fuglamoen              Innbygda             1960

20   Halvard Ås                                     Østby                    1950

21   Kjell Bakken                                  Jordet                   1954

22   Astrid Oppegård                          Søre Osen          1943

Er du enig med Trysil Arbeiderparti om Partiprogram 2023-2027?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker