1. mai. Hovedtale Tørberget Stein Bogsveen

For arbeiderbevegelsen vil arbeid til alle alltid være jobb nummer èn. Høy sysselsetting og et organisert arbeidsliv er forutsetninger for et samfunn med små inntektsforskjeller, og legger grunnlaget for finansieringen av vår felles velferd og for enkeltindividers frihet.

original_1478639090_4797804

1. Mai tale 2016.

Kjære partivenner!

Jeg sier tusen takk for tilliten som Vestre Trysil Arbeiderlag har vist meg om å holde tale her i dag.

Vil starte talen med noen kloke ord fra vår kjære Martin Tranmæl.

Den som skal vise takknemlighet er den som har fått være med i dette partiet og fått oppleve dets vekst. Det er en revolusjon som er foregått. Vi har nådd langt, men skal stadig videre fram. La de yngre krefter slippe til, men vi trenger også de eldres erfaring og innsikt.

Vi kan være stolte av det våre forfedre har bygget opp.

Vi kan være stolte av Trysil Arbeiderparti og partiets tillitsvalgte for alt det de har gjort siden vår organisasjon så dagens lys for over 100 år siden. Tenk på alle timene, all den kjærligheten de har lagt ned i arbeidet for å utvikle samfunnet i Trysil.

Tenker spesielt på det Ole Martin fortalte om partibevegelsens utvikling i Trysil, det setter virkelig ting i perspektiv.

Hva er det man sier? For å forstå fremtiden må man kjenne til fortiden.

Da Trysil Arbeiderparti ble stiftet i 1913 var den første politiske saken de tok opp skogsarbeidernes kår, mulighet for dyrkningsjord og en mere rettferdig fordeling av skattebyrdene mellom skogeier og skogsarbeidere. Rettferdig fordeling av byrder og inntekter, solidaritet i praksis med de som sliter.

Mye er forandret, men i bunn og grunn er det de samme verdiene som settes på prøve også i dag, både i vårt land og internasjonalt.

For arbeiderbevegelsen vil arbeid til alle alltid være jobb nummer èn. Høy sysselsetting og et organisert arbeidsliv er forutsetninger for et samfunn med små inntektsforskjeller, og legger grunnlaget for finansieringen av vår felles velferd og for enkeltindividers frihet.

Det har lenge vært urovekkende tegn på arbeidsmarkedet. Folk mister jobbene sine, ledigheten øker.

Bak disse tallene er enkeltskjebner, familier,bedrifter og lokalsamfunn som går en usikker framtid i møte. Det er dramatisk. Men Høyre og Frp sier dette bare er en nødvendig omstilling.

Dette minner om sviktende lederskap av regjeringen i en krevende tid. En regjering som ikke en gang anser det høyeste antall arbeidsledige noensinne målt som krise.

Regjeringens hovedstrategi i kampen mot økt ledighet er å gi skattekutt til de som har mest fra før. Samtidig som det har blitt 50 flere arbeidsledige hver dag siden denne regjeringen tiltrådte. Og hva har vi egentlig fått igjen for det? For å si det enkelt, mens noen har fått veldig mye har mange fått bare smuler.

Etter to og et halvt år med skattekutt, er det kun tre ting som har vokst med denne regjeringen: Oljepengebruken, forskjellen og arbeidsløsheten.

Norge trenger en regjering som setter arbeid til alle som sin viktigste sak.

Det er det vi skal arbeide for hver dag og hver time frem til september 2017.

Solidaritet og fellesskap er det arbeiderbevegelsens verdier handler om. Vi står sammen for noen i dag. Det kan være vår tur i morgen, og ingen av oss er sterke nok til å møte all motgang alene.

Den norske modellen er det et overordnet mål å holde folk i arbeid, hindre at arbeidstakerens kompetanse svekkes. Slå ring rundt rettighetene og tryggheten til folk på jobb, sette bedriftene i stand til å skape nye jobber.

Derfor har Arbeiderpartiet foreslått en større og mere målrettet tiltakspakke, fremfor miliarder i skattekutt.

Vi lever i en tid hvor krig, konflikt og humanitære kriser øker i omfang.

Krigen i Syria har skapt den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig.

60 millioner mennesker er på flukt verden over. Da må vi ikke se en annen vei.

Vi må kreve sterk innsats der vi kan gjøre en forskjell. Støtte opp under fredsprosesser.

Gi humanitær bistand.

I fjor kom 1 million flyktninger til Europa. Fra Vest-Afrika i vest til Pakistan i øst er menneskers liv preget av av krig, fattigdom, ulikhet og mangel på demokrati.

Vi må gjøre vårt for at flyktninger blir tatt i mot på en god måte. Og at de som trenger beskyttelse blir likeverdige medlemmer av vårt samfunn. Med både rettigheter og plikter.

Vi lever også i en verden med økende forskjeller. Også i vår del av verden skrumper middelklassen, mens det blir flere som sliter for å få endene til å møtes.

Og de rike blir rikere.

Økte forskjeller gjør at tillit i samfunnet skrumper. At mulighetene for å få realisere ønsker, drømmer og talent blir ulikt fordelt. Spillerommet blir større for populistene.

For fundamentalistene. De som bygger på slagord og lettvinte løsninger. De som tufter sine budskap på frykt.

Den økende høyrepopulismen er et kaldt gufs fra fortiden. Vi vet hva den fører med seg. Vi skal bekjempe den.

Arbeiderbevegelsen er en frihetsbevegelse. Det er gjennom fellesskapet vi som samfunn og nasjon gir hverandre frihet. Vi trenger en regjering som utjevner forskjeller – ikke forsterker dem.

Viktig for oss er helse, utdanning og en eldreomsorg som er tilgjengelig for alle – uavhengig av inntekt.

For vår bevegelse har arbeid for økt frihet alltid vært grunnleggende.

For oss handler ikke dette først og fremst om samfunnets reguleringer, men om muligheten til å bli det du vil. Gjøre det du vil, si det du vil.

Kun fellesskapet kan bidra til at vi gir alle mennesker disse mulighetene, det har vi vist gjennom våre historiske frihetsprosjekter: fellesskolen, utbygging av eldreomsorgen og at alle bidrar etter evne, slik at de kan få etter behov.

Norge trenger en ny regjering, en ny retning og det er i fellesskap vi kan vinne stortingsvalget i 2017!

Kommunevalget 2015

Etter krigen har Trysil hatt bare fire ordførere, alle menn, markerte menn, og alle fra Arbeiderpartiet.

Nå hadde vi for første gang en kvinne som ordfører kandidat:Randi Sætre.

Randi: har lang politisk erfaring som kommunestyrerepresentant og formannskapet.

Hun har vært: styreleder, styremedlem, har mange verv og roller innen politikk, og hele Trysilsamfunnet.

Randi: var vår soleklare ordførerkandidat. Randi: Raus, ryddig, og real.

Vi kjenner vår ordførerkandidat som ei skikkelig real dame med bein i nesa.

Bedre erfaring enn det Randi har skal en lete lenge etter.

Trysil Arbeiderparti: startet en offensiv og god valgkamp, mange viste stor ståpåvilje, alt for partiet, takk til alle som bidro for at det skulle bli et bra valgresultat.

Valgresultatet : Ble bra 40,3% . så vi var veldig fornøyde og ikke minst stolte av den jobben vi hadde gjort, samt det resultatet vi fikk.

Så kom det en spennede tid med forhandlinger med de andre partiene ang. posisjoner.

Vi hadde medlemsmøte der alle var enige: som det desidert største partiet, krevde vi ordfører. Dette førte ikke frem, Så nå er en epoke brutt i Trysil.

Trysil arbeiderparti som hadde vært i posisjon siden krigen, skulle nå sitte i opposisjon.

Dette skal vi klare ved å føre en god og bred opposisjonspolitikk, husk at den beste valgkampen føres daglig mellom valgårene.

Kommunereformen

Våren 2017 skal stortinget vedta hvor mange og hvilke kommuner Norge skal ha fra 1. januar 2020. Innen 1. juli 2016 må kommunestyrene fatte vedtak om de ønsker å slå seg sammen med noen og i tilfelle hvem.

Plan vedtatt av Trysil kommunestyre i 2009 lyder ett av fire hovedmål:

Trysil kommune skal bestå som en selvstendig kommune og styre over egne ressurser.

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner avfyrte startskuddet for prosessen med et brev til kommunene i august 2014.

Der beskrev han målene for reformen. Framtidas kommuner skal sørge for:

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne.

• En helhetlig og samordnet samfunnsutvikling.

• At kommunen er bærekraftig og økonomisk robust.

• Et styrket lokaldemokrati.

På landsmøtet i vår vedtok Arbeiderpartiet at sammenslåing av kommuner skal baseres på frivillighet.

Arbeiderpartiet: Er positive til endringer i kommunestrukturen der innbyggerne mener det vil gi bedre tjenester, men vi er i mot tvang, og har derfor gått i mot regjeringens reform helt fra den ble lagt frem for stortinget.

Rådgivningsfirmaet BDO har levert sin rapport både for Sør-Østerdalsregionen og Glomdalsregionen.

Trysil Arbeiderparti: Har sett nøye på denne rapporten, vi mener og tror at Trysil Kommune bør stå som en sterk og robust kommune.

Utfordringer: Demografi, dvs negativ befolknigsvekst. 1.1.2016 var det 6656 bosatt i Trysil.

Den negative befolkningsveksten må vi ha som mål å snu, kan vi klare det?

Trysils utvikling er lav fruktbarhet, Høy levealder!

Det som blir nøkkelen her er: Næringsutvikling, flere arbeidsplasser, innpendling til jobber, helårs arbeidsplasser, og robuste nabokommuner.

Det må være en målsetning at inntektssystemet for kommunene gir de kommunene som fremdeles ønsker å være selvstendige kommuner en mulighet til det. Et framtidig inntektssystem må derfor legges opp på en slik måte at det hensyntar de utfordringene som større kommuner og presskommuner har, samtidig som det fremdeles vil være mulig å opprettholde bosettingen i distriktene og ikke fremtvinge en enda sterkere sentralisering enn den vi ser i dag.

Oljekrisen

Oljekrisen vi har med en tredje del av prisen vi hadde for to år siden har rammet landet og arbeidstagere brutalt, mange har mistet jobbene sine, flere vil det bli.

Den sittende regjering virker nesten handlingslammet! (Prat litt rundt den)

Kan vi snu dette til noe positivt?

Vi må tenke nytt! Det grønne skiftet. Det grønne skiftet handler om endring.

En endring fra en fossil økonomi til et samfunn med produksjon på grønne ressurser.

I praksis betyr det at vi skal bli mindre avhengig av olje, og at vi må få flere arbeidsplasser knyttet til jord og skog.

Innlandet og ressursene som finnes her i jord og skog, kan gi gylne muligheter for hele Norge i den økonomisk utfordrende tiden vi nå er inne i.

Derfor må vi investere i mulighetene vi nå har til å bygge opp arbeidsplasser med basis i de grønne ressursene våre.

Innlandet skal forsterke sin rolle som senter i landet for ledende utvikling innen bioøkonomi og forskning på gener, bærekraftig produksjon.

Historien om vellykket næringsutvikling i landet vårt har på område etter område inkludert en aktiv næringspolitikk der statlige investeringer og prioriteringer har vært en del av suksessoppskriften. Et grønt skifte handler i tillegg om fagkunnskap, ungdom og utdanning.

En ting er sikkert utviklingen kan vi ikke stoppe, men vi kan påvirke den!

Gratulerer med dagen!