1.mai. Appellant Malin Åkesson

Alle mennesker har rett på et verdig liv, det gjelder også de som bor innenfor ulvesona, og har sine arbeidsplasser der. Det kan ikke være slik at vi prioriterer ulven fremfor menneskene? Vi i Trysil AP vil fortsette å jobbe for en bedre levevilkår for oss innenfor ulvesona..

original_1478639095_3306768

Kjære alle, gratulere med dagen
I dag har jeg lyst til å rett fokus både globalt og lokalt, og felles for alt handler om fellesskap og
det grunnleggende syn på mennesker.

Flyktninger

Jeg vil starte med et globalt fokus, nå gjelder det mest Europa - men det samme skjer også iandre verdensdeler. Jeg tenker på alle mennesker som er på flukt fra sine familier, sine hjem
og sine land. Dette er mennesker på lik linje som deg og meg - med like stor rett på et godt liv
som alle andre. Det debatteres mye rundt hvor mange som vi kan ta imot, og hvordan vi skal
integrere de. Mange er imot o det å ta imot flyktninger. Tenk deg selv inn i situasjonen som
disse menneskene som er på flukt…..- familien blir terrorisert, hjemmet ditt blir bombet - du
lever under konstant frykt.. Hadde du blitt glad for at du fikk komme inn i et annet land å
oppleve trygghet? Hadde du satt pris på å bli møtt med et smil? Hadde du fått håp om et
verdig liv, hvis du fikk delta i et samfunn?
Jeg tror at svarer er JA! Tenk på det de gangen du møter fremmedfrykt og negativitet om
andre mennesker. Er du bedre enn de andre? Hva gjør du for å integrere og hjelpe andre
mennesker? Inviterer idrettslaget våre nye landsmenn inn i klubber, går vi inn og ber de på
kaffe? Sier du hei til dine nye naboer som du ville ha gjort om de var av samme nasjonalitet?
Vi har alltid et valg som mennesker - hvordan vi møter og behandler alle, Du har alltid et valg,
velg det positive og medmennskelige.

Kommunalt - kommunereform

Det andre jeg vil rette fokus mot er forslag om ny Kommunestruktur som sveiper som en
kjølig vind innover landet. Ønsker vi sentralisering av kommunene våre? Tror vi at
sammenslåing med Elverum vil bedre levevilkår og øke kvaliteten på tjenestetilbudet i Trysil?
Jeg tror ikke det! Jeg tror at i noen storkommuner som har tette geografiske tilhørighet kan
det være et godt alternativ. Men for Trysil sin del med de geografiske avstander som her
finnes tror jeg at en sentralisering av kommunesentrum vil svekke tjenestetilbudet for våre
innbyggere. Det har nettopp blitt utarbeidet en rapport på sammenhengen mellom stor
kommune og kvaliteten på tjenesteyting og-Ikke overraskende viser dette heller det motsatte.
De spurte i Små kommuner opplever høyere kvalitet på tjenester.. Vi ønsker en levende
kommune med plass til alle i alle grender, skal vi klare å opprettholde dette må Trysil bestå
som egen kommune - for å ivareta fokus lokalt i kommunene men også med tanke på
arbeidsplasser og tjenestetilbud. Samarbeidsformer vil vi kunne dra nytte av med spesielt
Engerdal - det gjør vi allerede i dag, og dette kan sikkert på noen områder videreutvikles, men
for å opprettholde innbyggertall, kvalitet på tjenester og lojalitet til Trysil, må vi fortsette som
egen kommune.

Utdanning

Hedmark fylkeskommune jobber i disse dager med å ferdigstille en rapport som skal si noe om
skolestruktur i fylket. Vi i Trysil er helt avhengig av å opprettholde videregående skole med
tanke på innbyggertall og befolkningsvekst. Hvis vi ikke klarer å beholde den videregående
skolen så mister vi for det første mange arbeidsplasser og for det andre en god
utdanningsinstitusjon for våre barn. Næringslivet behøver kompetansen som skolen utdanner
i, kommunen behøver arbeidsplasser og barna våre behøver en trygg og god
utdanningsinstitusjon nære hjemmet. Vi ønsker at alle barn i Trysil kommune skal ha lik
mulighet til utdanning, derfor MÅ vi arbeide for å opprettholde Trysil videregående skole, vi
må tilby fag som næringslivet etterspør, og som det finnes naturlig ressurser for i kommunen,
samt sørge for at nivå og kvaliteten på skolen gjør at våre barn står sterkt rustet til å gå videre.
Vi i kommunen må sammen stå på for å sikre videreføring av skolen, vi må sammen påvirke
våre egne til dels å søke seg inn på skolen men også markedsføre den der vi har mulighet.
Trysil vgs er en arbeidsplass bestående av 50 ansatte…..det er det ikke mange av i Trysil….bli
med å påvirke der du har mulighet.

Ulv

Ulven er og blir et hett tema, og den påvirker oss i sterk grad. Vi er for et levende
kulturlandskap, vi er for at folk skal få ferdes fritt i skog og mark, vi er for at det skal være
attraktivt å drive landbruk!
Disse verdiene må vi ikke gå bort fra, vi tror og mener de er viktige for samfunnet vårt. Vi har
prøvd å påvirke i de fleste forusm - alt fra fylke til storting, men til nå har vi ikke lykkes å få
gjennomslag for å fjerne ulvesona, men vi kommer til å fortsette dette arbeidet ... Alle
mennesker har rett på et verdig liv, det gjelder også de som bor innenfor ulvesona, og har sine
arbeidsplasser der. Det kan ikke være slik at vi prioriterer ulven fremfor menneskene? Vi i
Trysil AP vil fortsette å jobbe for en bedre levevilkår for oss innenfor ulvesona..

RUS

Jeg vil avslutte med en oppfordring gjeldene rus.
Det har blitt foretatt en undersøkelse om rus blant Trysil ungdommen. Resultatene viser at vi
ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder alkoholinntak blant ungdommer i 15-16 års
alderen.. Dette er selvfølgelig ikke gode tall. 22% av de spurte vet ikke om de får lov eller ikke
av foreldrene til å drikke. Her har vi en jobb å gjøre!
Det kommenteres i rapporten at det kan være "kulturelle årsaker" som gjør at ungdom i Trysil
drikker mer alkohol rett etter konfirmasjonsalder enn landet forøvrig....
Kulturen skapes av vi som bor her..Vi må bry oss om våre barn og unge, gi de veiledning og
grenser gjeldene rus. Vi må gi de informasjon og jobbe med holdningsskapende arbeid mot
foreldre og mot barn gjennom barnehage, barneskole og ungdomsskole.
Vi må gi de unge arenaer der de kan samles / ha det gøy, og gjerne sammen med voksne.
Kontakten med voksne blir mindre og mindre i et samfunn der verden kommer nærmere og
nærmere, og der ungdom kanskje trenger tydligere rammer og grenser for hva som er bra og
ikke bra - i en verden med stor påvirkning fra andre spesielt via sosiale medier.
Vi må bry oss uanansett om det er flyktninger, skoleungdom, bønder, ungdom eller gamle, om
du bor i Syria, Oslo eller Slettås.
Vi må gi alle våre innbyggere tilbud og tjenester på lik linje - vi vil fortsatt jobbe for at
fellesskapet skal tilby gode tjenester til folket, med en grunnverdi om at ALLE er vi like mye
verdt, og ALLE bør vi få samme mulighet.
Så til slutt - tenk globalt og handle lokalt
TAKK