Årsmøte Hedmark Ap Innlegg av Stein Bogsveen

Den store forekomsten av ulv, særlig nærgående ulv, kan føre til trussel mot menneskers trygghet og hindrer den frie bruken til friluftslivet og naturen. Barn kan, tør ikke leke fritt som tidligere, de må følges av voksne til skolebussen.

Ulvesona Ulvesona er det området som Stortinget har bestemt at ulven skal ha sitt leveområde. Området som ble fastsatt av Stortinget i 2004 utgjør ca. fem prosent av Norges landareal. Det nye bestandsmålet for ulv er 4-6 ungekull pr.år, hvorav 3 skal være helnorske ungekull. Også ungekull utenfor ulvesonen teller med. Ungekull i grenserevir skal telle med på en faktor på 0,5. Trysil AP ser med stor bekymring på sona og hva den gjør med området, og etter vår mening nå fungerer mest som et reservat. Trysil har store arealer med utmarksressurser og midt på 80-tallet var det 6.000 sauer på utmarksbeite i Trysil. Sist sommer var det 527 sauer på utmarksbeite. I praksis er det umulig å drive beitenæring innenfor ulvesona, dette til tross for nedarvede rettigheter. Hjorteviltet og særlig elg har blitt sterkt redusert i antall, noe som bl.a. går ut over Kommuneskogen, Statskog og private grunneiere. Jaktutøvelse har blitt sterkt redusert og jakthunder drept av ulv. Den store forekomsten av ulv, særlig nærgående ulv, kan føre til trussel mot menneskers trygghet og hindrer den frie bruken til friluftslivet og naturen. Barn kan, tør ikke leke fritt som tidligere, de må følges av voksne til skolebussen. Det er viktig å få fram at ulvesona er mettet for ulv nå, og med årets ynglinger vil flere ulver vandre ut av sona og inn i viktige landbruksområder der det fortsatt er beitebruk. Sona er usolidarisk og Arbeiderpartiet er et solidarisk parti så vekk med sona! «Vi vil ha frihet, likhet og solidaritet- opphev ulvesona»   Trysil AP Stein Bogsveen   ����P뗷&їG
Stein Bogsven på årsmøte i Hedmark Ap