Årsmøte Trysil Arbeiderparti 2017

Årsberetningen ifra styret og kommunestyregruppa vitner om hardtarbeidende tillitsvalgte med godt samarbeid. Kommunestyregruppa er alltid forberedt i alle utvalg og alle er aktive på talerstolen. Det blir mer synlig for alle når det blir live overføring ifra kommunestyret, samt at vi må jobbe hardere for å få ut til folket hva Trysil AP gjør og jobber med, for det er ingen tvil om at vi har et knallsterkt lag som produserer på høyt nivå

Årsmøtet i Trysil Arbeiderparti startet med velvalgte ord av partilederen, der han blant annet gikk inn på vår rolle som opposisjon og omstilling til dette fra mange år i posisjon. Han snakket også om ulvepolitikken: om å se ting i et større perspektiv, og vegen videre. Inspirerende og god start på årsmøtet

Vi var også så heldige å få besøk av vår Stortingskandidat Nils Kristen Sandtrøen. Han holdt et engasjerende innlegg og snakket om mange viktige ting, så som demokrati, viktigheten av grasrotas røst, sentraliseringspolitikk, like muligheter for alle i landet, distrikspolitikk og ulveproblematikken. Han var inne på den høye arbeidsledigheten og viktigheten av å ha ett godt samarbeid med fagbevegelsen. Stortingsvalget 2017: Kommer til å bli et jevnt valg og en kamp om distriktsmandatene, som kan komme til å være avgjørende for et regjeringsskifte. Derfor er det viktig å stå på for å kapre hver eneste stemme. Vi skal vinne valget i 2019 og få tilbake ordføreren. I løpet av valgkampen 2017 er det viktig å verve medlemmer og styrke organisasjonen fram mot kommunevalget. 

Styret mottok to innkomne forslag før fristen. 

Et forslag om alternative møteformer, medlemsverving etc. skrevet av Berit Holmseth.  Vedtak: Enstemmig vedtatt oversendt det nye styret for videre behandling. 

Ulveforvaltning skrevet av Bjørn Skåret.   Vedtak: Årsmøte i Trysil Arbeiderparti ber om at spørsmålet om opphevelse av ulvesona tas opp som årsmøtesak i Hedmark Arbeiderparti 2017.   

Trysil Arbeiderparti ser med stor bekymring på at ulvesona mer og mer fungerer som et reservat for ulv. I praksis er det i dag umulig å drive med beitenæring i utmark. Det betyr at de som driver med husdyr, spesielt sau, ikke lenger har mulighet for å drive sin næringsvirksomhet til tross for nedarvede rettigheter. Det er også et stort press på elgstammen, noe som bl.a går ut over inntektsmulighetene for Kommuneskogen, Statskog og private grunneiere. Den store forekomsten av ulv oppleves også som en trussel mot barns trygghet og hindrer den frie utfoldelsen av friluftsliv en har vært vant til. Regjeringas håndtering av Stortingsflertallets beslutning om bestandsregulerende tiltak og oppfølgingen i etterkant oppleves som en provokasjon mot lokalsamfunnet og en arrogant overkjøring av lokal kompetanse og lokale behov.  

Trysil Arbeiderparti foreslår at årsmøte i Hedmark Arbeiderparti fatter følgende vedtak:   Ulvesona oppheves. Rovviltforliket følges opp i henhold til Rovviltnemdas forslag til forvaltningstiltak. Bestandsmålet for ulv tas opp til vurdering med sikte på en reduksjon til ca 15 individer på landsbasis. Norges forpliktelser i forhold til Bernkonvensjonen og Naturmangfoldsloven må få en endelig avklaring.      

Det ble lagt frem en godkjenning av hele det nye styret: 

Leder:                                Ole Martin Norderhaug                      1 år 

Nestleder:                         Eva Holmseth                                      2 år Sekretær:                          Even Eriksen                                       2 år Kasserer:                           Astrid Oppegård                                 1 år Studieveileder                  Einar Hyllvang                                     1 år Kvinnekontakt                  Gry V. Eriksen                                      2 år Medlem:                            Turid Backe-Viken                             2 år Varamedlemmer: 

1. Harald Nyberg   2. Karine Tveit Rundfloen 3. Odd Helge Myrstad  4. Ulrika Pettersson 

Vedtak: Det nye styret ble enstemmig valgt ved akklamasjon.   

Årsberetningen ifra styret og kommunestyregruppa vitner om hardtarbeidende tillitsvalgte med godt samarbeid. Kommunestyregruppa er alltid forberedt i alle utvalg og alle er aktive på talerstolen. Det blir mer synlig for alle når det blir live overføring ifra kommunestyret, samt at vi må jobbe hardere for å få ut til folket hva Trysil AP gjør og jobber med, for det er ingen tvil om at vi har et knallsterkt lag som produserer på høyt nivå. Ønsker du å få årsberetningene tilsendt kan du ta kontakt med Gry Eriksen. Trysil Arbeiderparti er et parti i vekst og utvikling og har en klar strategi for å vinne valget! Målet er regjeringsskifte og Ap ordfører i 2019. Har du innspill og gode ideer? Ikke nøl med å ta kontakt. Det er sammen vi er sterkest! Godt Valgår.               

årsmøte 2017