BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2018. Gruppeleder Randi Sætre

VI MÅ HOLDE FOKUSET PÅ NÆRINGSPLANENS TILTAK - 30 NYE ÅRSVERK ÅRLIG ER JOBB NR 1

original_1478639063_9836545

BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019

Ordfører, det er relativt bred enighet om en stor del av hva vi bør prioritere neste og kommende år. Vi er enige om å skjerme en velfungerende og variert kulturskole for kutt. Vi er enige om at Campus Trysil er viktig for videre kompetanseheving, at vi trenger mer ressurser til helsesøster og at vi trenger psykolog og jurist blant våre ansatte. Vi er enige om at det gode og varierte tjenestetilbudet vi allerede har er ønskelig å videreføre. Ut fra framskrevne befolkningsprognoser og derav forventede inntekter, må vi erkjenne at det ikke vil være mulig å videreføre det tjenestenivå vi legger opp til med dagens vedtak. For i framskrevne budsjetter legger vi til grunn en solid forventning om tilpasninger som harmonerer med prognosene om færre tryslinger og dermed mindre overføringer. Jeg våger å påstå at alle i denne sal har et brennende ønske om vi skal bli flere tryslinger, flere som bosetter seg her, og færre som flytter ut fra kommunen vår. Så kjem kronspørsmålet, hva skal til for å bremse eller aller helst snu den befolkningsnedgangen som er et faktum og som har vært det over tid?

Vi vet at det er sammensatt, men den aller, aller viktigste premissen er og forblir å ha inntektsgivende arbeid, hele året. Uten arbeid hjelper det sørgelig lite for bosettingsutviklingen med alle de øvrige gode tilbudene vi kan gi. Det var så riktig og så overmåte viktig, at vi endelig i vår fikk på plass en næringsplan, som også inkluderer reiselivsstrategien frem mot 2020. Administrasjon, lokalt næringsliv og politikere i felleskap fant fram til felles målsettinger, med konkrete tiltak for å kunne nå dem. Over 100 personer var involvert i prosessen, nå bør det være en selvfølge å følge planen opp og gjennomføre det vi har skapt forventninger om.

NÅ MÅ DET HANDLING TIL!

Nye arbeidsplasser og snuoperasjon av befolkningsnedgang kommer ikke av seg selv, det krever vilje til prioritering og kontinuerlig fokus av oss alle, over tid. I næringsplanen har vi i felleskap definert en målsetting om 30 nye arbeidsplasser i året. Vi som representerer det politiske liv er særlig forpliktet til å følge dette opp. Bidra til flere arbeidsplasser og gi grunnlag for bosetting er det aller viktigste å prioritere nå. Det er den eneste måten å opprettholde kommunens inntekter på og slik også sikre kommunens innbyggere like gode tjenester i årene som kommer.

Vi må sette av ressurser til å utføre de oppgavene vi har skissert i næringsplanen. Det hjelper ikke med planer og fine ord hvis en ikke er villig til å ta ansvar for realisering! I planen er det fordelt oppgaver på ulike deler av næringslivet og på kommunen. Jeg vil gjerne referere noen av de forpliktelsene vi gjennom planen har påtatt oss:

 Gi rask respons på henvendelser og ha rom for fleksible løsninger

 Være proaktive og oppsøkende

 Formidle kontakt med rett instans

 Etablere et tverrsektorielt forum internt i administrasjonen. Det skal bidra til en mer smidig og raskere behandling av henvendelser og søknader

 Ha en kompetent førstelinjetjeneste

Og vi har samlet oss om 3 innsatsområder:

1) Tilrettelegge for vekst i eksisterende næringsliv, nærmere bestemt innen

a) reiseliv

b) jord- og skogbruk

c) Industri, bygg og anlegg

d) handel og service

2) Tilrettelegge for gode arenaer for nyskaping og etableringer

3) Utvikle en samspillkultur

Det bør være åpenbart at kapasiteten på næringsavdelingen må økes for å håndtere alle disse oppgavene kontinuerlig. SV og AP foreslår derfor å øke næringsavdelingen med en 100 % stilling, vi anser ikke halv stilling som nok, og det vil neppe tiltrekke seg de beste søkerne. I tillegg foreslår vi å avsette 2 millioner kr for å gjennomføre deler av de tiltakene som næringsplanen inneholder. Hvilke tiltak som bør komme først, bør drøftes i lag med lokalt næringsliv og administrasjon, slik næringsplanen beskriver i forhold til oppfølging: Det skal opprettes et samarbeidsforum mellom formannskapet og de ulike bransjene. Samarbeidet skal danne grunnlag for de tiltak og prioriteringer kommunen gjør. Det skal utarbeides en handlingsplan med prioriterte tiltak. Tiltaksdelen skal rulleres årlig basert på prioriteringer fra samarbeidsforumet.

Fokus, fokus, fokus - og alt til sin tid!

Tiden er ikke inne nå for å be om enda flere utredninger! Ei heller på ellers gode formål som svømmehall, kulturhus mm. Administrasjon må få bruke sin tid på det vi allerede har vedtatt: 30 NYE ÅRSVERK ÅRLIG. Høyre og Senterpartiet har lagt fram et felles budsjettforslag som vi mener ikke tar innover seg hva som må til for å nå målene vi har satt oss. Deres forslag bærer etter vår mening preg av å ville "ri for mange hester samtidig". I 2016 skal det investeres formidable 100 millioner kr i kommunen, der ombygging av aldershjemmet og investeringer på barneskolen, ungdomsskolen og nytt SFO-bygg utgjør de største investeringene. I økonomiplanperioden er investeringene til sammen over 200 millioner. Det er rett og slett ikke rom for å vurdere eller igangsette flere store investeringsprosjekter før i slutten av denne perioden, og det er forutsatt at vi lykkes med å bremse befolkningsnedgangen. Derfor mener vi at det er dårlig bruk av ressursene våre å bruke 400 000 på å utrede svømmebasseng og kulturhus nå, i tillegg til å legge beslag på administrative ressurser for å gjennomføre arbeidet. Vi vil også gjerne ha nytt svømmebasseng og nyrenovert kulturhus, men vi må ta ting i riktig rekkefølge og nå bør det være fullt fokus på oppfølging av Næringsplanens aktiviteter som skal gi oss inntekter å investere for i åra som kommer.

For de som ikke er så heldig å ha et arbeid å gå til, er det også viktig å tilrettelegge for at kan ha daglige meningsfylte oppgaver å gå til, i påvente av for eksempel en studieplass eller en arbeidsplass. Derfor foreslår vi å forskuttere aktivitetsplikten allerede fra 1.januar og at vil prioritere gruppen under 25 år først. Vi ber også om at verbalforslagene blir stemt over ett og ett, slik at hele kommunestyret har mulighet for å kunne støtte enkeltforslag selv om det ikke er blitt fremsatt av eget parti.

Etter å ha fått fremlagt en enkel beskrivelse i formannskapets møte, foreslo Høyre og Senterpartiet 2,6 millioner til 1-ett bredbåndstiltak, derav 600 000 til prosjektkoordinator, finansiert over disposisjonsfondet. Bredbånd er en viktig infrastruktur som er beskrevet i næringsplan som et viktig tiltak. MEN, er det veien å gå: å kjøpe oss prosjektkoordinator for det enkelte prosjekt? Kan det like gjerne tenkes at vi er tjent med å ansette en koordinator? Som kan følge opp flere av bredbåndsinvesteringene som vil måtte komme? Skal vi ut på anbud etter en koordinator for hvert prosjekt vi skal gjennomføre? Kan kompetanse på bredbåndsfeltet være aktuelt for en økt stillingsressurs på næringsavdelingen? Bør ikke disse investeringene og oppstarten inngå i en handlingsplan i samarbeid med næringslivet? Hvor er dette ene tiltaket tenkt? Her dreier det seg om infrastruktur med investeringer som vil måtte pågå over flere år. Vi er enig i og vil gjerne bidra til å investere i bredbåndsutbygging, men her mener vi faktisk det gås litt for fort i svingene.

Eldrerådet har kommet med en uttalelse til budsjettet, og vi mener det er viktig å følge opp de innspill de gir. Vi fremmer derfor et verbalforslag i så henseende og oppfordrer samtlige til å støtte det. De peker bl.a. på behovet for samordning og gode rutiner ved større snøfall og ved væromskifte som fører oss ut på glatta, og som gjør at vi trenger strøing kjapt og helst samtidig på mange plasser. Kanskje kan det tenkes noen slike oppgaver i forbindelse med aktivitetsplikten?

Til formannskapets behandling inneholdt SV og AP sitt fellesforslag de økte kostnadene det innebærer å øke varaordførerstillingen fra 20 til 40 %. I ettertid har vi fått informasjon om at en av de økte inntektene vi fremmet forslag om, allikevel ikke var realistisk, slik vi i første omgang ble opplyst. Når inntektsgrunnlaget ble svekket finner vi og ikke ville legge inn stillingsøkningen på bekostning av andre viktige tiltak vi ønsker å prioritere. For SV og AP er det for eksempel langt, langt viktigere å prioritere å opprettholde idrettfondet på 400 000, samt å få utbedret en gang- og sykkelstistrekning langs Trysilelva ut mot campingen. Farlig er det også å være myk trafikkant langs Bergevegen og vi foreslår derfor en endring i investeringsbudsjettet, slik at denne investeringen kan tas i 2016.

Avslutningsvis vil jeg oppsummere med hovedbudskapet i SV og AP sitt fellesforslag: VI MÅ HOLDE FOKUSET PÅ NÆRINGSPLANENS TILTAK - 30 NYE ÅRSVERK ÅRLIG ER JOBB NR 1