Dispensasjon for å drive asylmottak

Trysil Arbeiderparti foreslår å gi dispensasjon også til Ljøratunet og regner med at alle partiene slutter seg til dette sett opp mot Næringsplanen.

original_1478643017_0884697


Dispensasjon for å drive Asylmottak

Teknisk Drift.

Trysil Arbeiderparti foreslår å gi dispensasjon også til Ljøratunet og regner med at alle partiene slutter seg til dette sett opp mot Næringsplanen.

UDI fikk ikke tilstrekkelig med plasser ved sist søker runde og trenger 10000 nye plasser på landsbasis. Nyetablerere og mindre operatører har blitt oppfordret til å delta i anbudskonkurransen.

Vi har internasjonale, og nasjonale forpliktelser om å ta imot og innkvartere flyktninger.
For å lykkes med dette har regjeringa gitt klare instrukser om å tillegge disse forpliktelsene stor vekt ved behandlingen av dispensasjonssaker. Ved avslag bør bygningsmyndighetene vise til omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet, eventuelt omfattende tekniske hindringer.

Trysil Arbeiderparti kan ikke se at det kan vises til omfattende tekniske hindringer ei heller omfattende negative konsekvenser for Ljørdalen/Trysil. Tvert imot, vi ønsker oss flere Tryslinger og arbeidsplasser og Ljøratunet vil få 7,8 årsverk med ringvirkninger til hele grenda og spesielt nærbutikken.

Ljørdalen er fraflytningstruet og det å få internasjonal tilvekst vil kanskje på sikt gi en ny giv for hele grenda. 

Gry Eriksen