Innlegg 20/12-16 Turid Backe- Viken

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028

  Ordfører, Først har jeg lyst til å komme med noen tilføyelser fra saksordførers referat fra debatten i hovedutvalget – for den fant jeg noe mangelfull. Det er riktig at vi kun hadde en protokolltilførsel vedr sykkel i hovedutvalgsmøtet og at vi var enstemmig enig om rådmannens innstilling, MEN – Ap varslet allerede i hovedutvalgsmøtet at vi ville 1)      For tredje gang foreslå å øke idrettsfondet tilbake til 2014/15 nivå – dvs kr 400 000 til årlig disposisjon for idretten i Trysil – og 2)      Verbalt oppgradere ambisjonsnivået igjen i planen slik at den passer til Trysil AP`s ambisjoner for idretten i Trysil og står i stil med økt beløp for idrettsfondet Klok av erfaring så sa vi at dette kom vi til å gjøre i kommunestyret i dag, fordi det da kunne behandles i sammenheng med budsjettet. Opposisjonen har 2 ganger tidligere stemt ned våre forslag om å øke idrettsfondet tilbake til 400 000- sist i forbindelse med disponering av årsoverskuddet for 2015. Nå har posisjonen gledelig nok signalisert støtte til vårt forslag så da regner vi med at vi endelig kan øke potten til idrettsfondet tilbake igjen til gamle høyder og at det da også er bifall til å gjøre de nødvendige tekstendringer i dokumentet som uttrykker et noe høyere ambisjonsnivå enn det som nå står der. Hvorfor vi bør ha høyere ambisjoner for Idrettsbygda Trysil, -  eller hvorfor vi ikke bør ligge i bunnen av lista over Hedmark-kommuner`s engasjement for idretten,  -det håper jeg at vi ikke behøver å bruke så mye tid på. Folkehelse, trivsel, bolyst, stimulere til frivillighet og fortsatt dugnadsinnsats, aktivisere barn og ungdom osv – alt er stikkord og overskrifter på hvorfor vi bør ha en ambisjonsrik kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Trysil. Planen er for 2016-2028, idretten sjøl har verbalt tatt ned ambisjonsnivået og adjektivbruken for mer å møte realitetene fra politikerne og jeg tror de fikk nok da ny politisk ledelse halverte idrettsfondet ved budsjettbehandlingen i  2016,  2 år etter at vi innførte at også skytterlag kunne søke på potten. I realiteten en mindre sum enn tidligere da man gikk tilbake til den tidligere summen på kr 200 000, men med flere kvalifiserte søkere – jeg skjønner at Idretten ble skuffet og eksemplifisert med tilbakemeldingen «det fremstår som en stor bløff». I budsjettbehandlingen etterpå fremmer vi altså på nytt forslag om å øke fondet til kr 400 000.-   Trysil Ap vil fortsette å jobbe for at det organiserte idrettslivet i kommunen skal få gode kår, for at vi skal gi mer støtte til idrettsanlegg og for at vi skal greie å oppmuntre og bidra til dugnadsinnats og frivillighet på lag med kommunal delaktighet. Planen omhandler perioden fram til 2028 og vi mener vi bør ha ambisjoner på kommunens vegne større enn det som er beskrevet i planen i dag. Kostraanalysen viser at vi i 2015 støttet idretten med kr 66 pr innbygger i Trysil, mens gjennomsnittstallet på landsbasis for kommuner i samme gruppe som Trysil er kr 190 pr innbygger og gjennomsnittet for Hedmarkskommunene er kr 205 pr innbygger. Vi ønsker ikke å kaste blår i øynene på idretten i Trysil, skape falske forhåpninger om svimlende summer eller undergrave frivilligheten som vi er helt enig med rådmannen i at vi trenger på flere og flere områder i kommunen. Vi mener imidlertid at vi gjennom noe engasjement fra kommunen tvert i mot stimulerer til mer samarbeid og mer frivillighet og i felleskap ambisjoner og mål som mer er idrettsbygda Trysil verdig. Vi foreslår derfor følgende endringer i planen: -ambisjonsnivået om at:  «vi skal nærme oss samme nivå som gjennomsnittet for kommunene i Hedmark når det gjelder økonomisk støtte til idrett i kommunen», innarbeides i handlingsplanen -ambisjonsnivået om at: «vi skal nærme oss fri disponering av anlegg/lokaler til fysisk aktivitet for barn og unge tilhørende ikke kommersielle lag og foreninger», innarbeides i handlingsplanen, med en presisering om at vi mener kommunens egne anlegg og lokaler -bevilgning til idrettsfondet  : «idrettsfondet økes igjen til 400 000» innarbeides i handlingsplanen -ambisjonsnivået om at: «driftsstøtte/kulturmidler til idretten skal økes i planperioden, minimum holde tritt med prisstigningen», innarbeides i handlingsplanen   I budsjettbehandlingen senere så kommer vi derfor til å foreslå kr 210 000 inn igjen på budsjettet for kulturtilskudd til lag og foreninger. Dette er bl a drifttilskudd til idrettslagene våre basert på antall medlemmer. En post som var kuttet i rådmannens budsjettfremlegg, men som vi nå legger inn igjen. Som siste punkt i dette innlegget -  det står det omtalt under punkt 3.4 i handlingsplanen at vi skal: -bidra til gode vilkår for uorganisert aktivitet gjennom støtte til bl a løypekjøring, stier, turområder, nærmiljøanlegg osv. Nå har vi akkurat vedtatt at kommunen skal gå inn med 250 000 for å tilrettelegge for scooterkjøring – vel og bra, men vi sier – hva da med løypekjøring for langrenn? Bør ikke kommunen også bidra til det? De fleste argumenter brukt for å si ja til scooterkjøring kan også brukes om langrennskjøring – muligheter for næringsutvikling, folkehelse osv og mange steder yter kommunen naturlig sin del av spleiselaget. I Trysil har ikke kommunen ytt noe og merparten av det 500 km store løypenettet i kommunen kjøres opp og vedlikeholdes på dugnad. Vi ønsker også å legge en peng i potten her slik at frivillig innsats kan motiveres og påskjønnes fra kommunens side – under budsjettdebatten kommer vi derfor med et forslag om å legge 100 000 i et årlig tilskudd for løypekjøring. Det var våre innspill til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet – under denne sakens avstemning -  kun de verbale endringsforslagene, men det har jo sterk sammenheng med budsjettpostene i den behandlingen litt senere i dag.   

  Endringsforslag fra Trysil AP, følgende mål og tiltak er uttrykk for kommunens ambisjonsnivå i planperioden og innarbeides i handlingsplanen:   -ambisjonsnivået om at:  «vi skal nærme oss samme nivå som gjennomsnittet for kommunene i Hedmark når det gjelder økonomisk støtte til idrett i kommunen», innarbeides i handlingsplanen -ambisjonsnivået om at: «vi skal nærme oss fri disponering av anlegg/lokaler til fysisk aktivitet for barn og unge tilhørende ikke kommersielle lag og foreninger», innarbeides i handlingsplanen, med en presisering om at vi mener kommunens egne anlegg og lokaler -bevilgning til idrettsfondet  : «idrettsfondet økes i 2016 til kr 400 000» innarbeides i handlingsplanen -ambisjonsnivået om at: «driftsstøtte/kulturmidler til idretten skal økes i planperioden, minimum holde tritt med prisstigningen», innarbeides i handlingsplanen              

        Endringsforslag fra Trysil AP:   Følgende mål og tiltak er uttrykk for kommunens ambisjonsnivå i planperioden og innarbeides i handlingsplanen: -ambisjonsnivået om at:  «vi skal nærme oss samme nivå som gjennomsnittet for kommunene i Hedmark når det gjelder økonomisk støtte til idrett i kommunen», innarbeides i handlingsplanen -ambisjonsnivået om at: «vi skal nærme oss fri disponering av anlegg/lokaler til fysisk aktivitet for barn og unge tilhørende ikke kommersielle lag og foreninger», innarbeides i handlingsplanen, med en presisering om at vi mener kommunens egne anlegg og lokaler -bevilgning til idrettsfondet  : «idrettsfondet økes i 2016 til kr 400 000» innarbeides i handlingsplanen -ambisjonsnivået om at: «driftsstøtte/kulturmidler til idretten skal økes i planperioden, minimum holde tritt med prisstigningen», innarbeides i handlingsplanen