Innlegg Årsmøte Hedmark Arbeiderparti Astrid Oppegård

Forvaltning med kunstige kjerneområder, må det bli slutt på.

original_1478639085_3426204


19. juni 1997 vedtok Stortinget med 59-52 stemmer at ordningen med kjerneområder for rovdyr skulle fortette og videreutvikles.

I dag nesten 20 år etter ser vi de fatale virkningene av dette vedtaket.

Denne stortingsmeldinga som var til behandling hevda at Norge etter Bernkonvensjonen var forplikta til å bygge opp egne levedyktige bestander av store rovdyr innen egne grenser.

Dette vedtaket har i ettertid vist seg å gjøre helt urimelige inngrep i den lokale sjølråderett.

I dag vet vi at så vel det bildet som den gang ble tegnet av bestandssituasjonen, de kostnadsoverslagene for framtidig forvaltning som ble lagt til grunn, og forestillingene om Norges internasjonale forpliktelser var uten forbindelse med realitetenes verden.

Forvaltning med kunstige kjerneområder, må det bli slutt på.

Denne ordningen må avvikles og en ny rovviltmelding må trekke opp linjene for norsk rovviltforvaltning, basert på at tradisjonell utmarksnæring skal kunne utvikles ut fra lokale forutsetninger i alle deler av landet.

Det er urimelig at enkeltmennesker og lokalsamfunn skal bære denne belastningen. Livskvaliteten er kraftig berørt. Livskvalitet kan ikke verdsettes i penger.

Så til slutt en oppfordring til dere som skal være med på rovviltmeldinga som skal behandles om ikke lenge. Glem ikke oss som bor i skogen øst i Hedmark. Glem ikke andre heller.

Tusen takk

Astrid Oppegård