Innlegg av saksordfører Einar Hyllvang. Ruspolitisk Handlingsplan

Helsefremmende og forebyggende innsats i forhold til ungdom og alkohol foreslås prioritert.

original_1478639068_0275292

16/23 Kommunestyret

Sak 16/23 ble Ruspolitisk handlingsplan behandlet i Hovedutvalg for Helse og omsorg.

Utvalget mener, enstemmig, at det fremlagte forslaget godkjennes som Trysil Kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan for 2016- 2018 og dette er helt i tråd med rådmannens innstilling.

Ordfører jeg har med det samme jeg står her lyst til å knytte noen kommentarer og betrakninger til dette arbeidet som er gjort.

Vi har vært Liz Bjørseth(H), Tommy Åsheim, Bjarte Wigdel (begge fra restaurantforeningen), Sondre K. Grønstad(lensmann) og Beathe Sande (barne- og ungdomsrepresentant) og undertegnende (AP`s repr). Ellers har Trygve Øverby (kommunalsjef Helse Omsorg), Lisbeth Holdbakk Tollefsen(ruskonsulent), Line Menes(nøringskonsulent) og Gro Svarstad(næringssjef) vært med i konstruktive og gode diskusjoner.

Trysil Ap`s representant foreslo Bjarte Wigdel som leder. Det tror jeg var lurt! Hvorfor skal det være politikere som skal holde i trådene? Nå fikk vi mange innspill fra en som kjenner bransjen meget godt og som hadde konstruktive løsninger opp mot det som kan være problemområder og det som er intensjonen i en slik plan.

Vi tok utgangspunkt i den forrige planen som også var en god plan, men som vi på en god måte har evaluert og tillagt noen få nye elementer. Trysil Kommunes mål og strategier er basert på kommuneplanens hovedmålsettinger for oppvekstmiljø, sosialt arbeid, kommende fagplan for psykisk helsearbeid i Trysil kommune 2015- 18, herunder delplan for psykisk helse og rus 2015- 2018 og hvordan hjelpeapparatet møter rusmisbrukerne.

Hovedfokus skal være oppvekstmodellen, for å styrke de faktorer som beskytter barn og unge mot skader og belastninger knyttet til eget eller andres bruk av rusmidler. Helsefremmende og forebyggende innsats i forhold til ungdom og alkohol foreslås prioritert.

Når det gjelder skjenkebevillinger så blir det satset på ansvarsfull alkoholhåndtering og opplæring av bevillingshavere og ansatte som skal selge eller servere alkohol, og gjennom et utvidet samarbeid mellom kommune, politi, kontrollør og næring.

Noe som ikke er med nå, men som jeg vil at skal vurderes.

Jeg og Ap-gruppa har lyst til å foreslå til neste gjennomgang av ruspolitisk handlingsplan at Ungdomsrådet utfordres i planarbeidet og at de har leder for Ungdomsrådet, i plangruppa.

Samtidig, at Elevrådet ved U- skolen får muligheten til å si sin mening. Dette kan samordnes av barne- og ungdomsrepresentanten og tas inn i planarbeidet. Dette kunne vært et tema for 10-klassingene som et gruppearbeid!?! (eller kan vi komme i etiske problemstillinger? At ungdommer får det for nært, i relasjon til «jamnaldringer» og egne erfaringer?)

Det kan godt ende opp i et avsnitt/- eller punkt i planen. Rus og rusproblematikk går som regel utover våre yngste mer eller mindre. Som kan gi skader for livet!

Til lykke med planen, diskusjonen og vedtaket.