Innlegg budsjettdebatten 20/12-16 Turid Backe-Viken

Barnehagegaranti

        Ordfører, det har blitt sagt noen ganger nå – dette er et vanskelig budsjett og vi skulle alle ønske at rammene var større. Det er tiltak og aktiviteter som vi må legge på vent, avvise eller skjære ned på. Da er det om mulig enda mer gledelig at det ser ut som om et samlet kommunestyre går inn for og greier å prioritere barnehagegaranti. 

Gledelig fordi vi mener denne saken har så stor betydning for framtidas Trysil. Vi MÅ legge til rette for at småbarnsfamilier kan bo og virke i Trysil. De som allerede bor her skal slippe fortvilelsen med brev i postkassa om dessverre ble det ikke plass i barnehagen til dere, eller dessverre var det bare ledig i 2 dager og ikke 5 som dere har søkt på. Det er altså UMULIG for de fleste å forholde seg til dette, skal du søke permisjon uten lønn, lete frem en ukjent dagmamma, trygle arbeidsgiver om hjemmekontor noen dager i uka? – det funket kanskje før, med familienettverk og mammaer i deltidsstillinger.

 Dagens moderne familier fungerer ikke slik, vi vil ha tilflyttere og de har ikke noe nettverk når de flytter hit – vår oppgave blir da å legge til rette for dette. Så dette er jammen en bra dag – HURRA for at vi greier å prioritere tiltak som jeg mener har direkte påvirkning og sammenheng med kommunens øverste mål – nemlig befolkningsutvikling!!   For de som ikke helt husker ordlyden så vil jeg få repetere forslaget som AP ved undertegnede fremmet fra denne talerstolen 21. juni: det lød som følger: «Trysil kommune har som mål å tilby barnehagegaranti fra 1. januar 2017. Garantien bør blant annet innebære: - at alle bofaste og tilflyttende tryslinger skal være garantert plass i barnehage innen rimelig tid - og maks tre måneder fra man søker plass. Det vil si løpende opptak gjennom hele året med garanti. - at det skal tilbys det omfang av plass som det søkes om. 

Rådmannen bes innarbeide økonomiske konsekvenser i framlegget til budsjett 2017.   Så da skal jeg bevege meg over til de økonomiske konsekvensene og der har vi en annen tilnærming enn posisjonen for å løse dette. For å gå litt tilbake  – i rådmannens budsjettforslag – det tjukke dokumentet – der var det omtalt 2 poster som hadde med barnehagegarantien å gjøre – pkt 8 og 9 under «Ikke prioriterte nye tiltak» s. 23 med henholdsvis 1,5 + 1 årsverk pedagog. Rådmannen var selv innom det i budsjettfremlegget – altså i saksfremlegget til budsjettsaken. Dette er ikke måten å gjøre det på – å bemanne opp i forkant i tilfelle det kommer flere barn. Det er ikke en løsning rådmannen anbefaler eller vi ønsker. Poenget med garanti innenfor 3 mnd er jo nettopp at da har vi tid til å aksjonere etter at søknaden er kommet - og løsningen må da bli at rådmannen får mandat til å engasjere flere barnehageansatte ved behov, NÅR det er kommet nye søkere. Dvs at vi må ha godkjente fysiske plasser tilgjengelig til enhver tid, hvilket vi i dag har i Nybergsund barnehage. Men vi skal da ikke ha personale gående på vent i tilfelle…. 

Vi har vår grunnbemanning, men kommer det flere søkere utover året så får vi ansette flere ut barnehageåret. Så er vi tilbake på grunnbemanning igjen ved barnehageoppstart og er det for lite, ja så får vi ansette flere igjen. Det er jo slik vi jobber i andre sektorer, skole, helse osv – slik må vi også jobbe innenfor barnehage. Så vårt forslag er ikke å legge inn en fast sum i budsjettet, for vi vet jo ikke hvor mange barn som kommer til å søke i løpet av året, men gi rådmannen mandat til å engasjere flere ved behov for å innfri barnehagegarantien. 

Vårt forslag lyder da:     FORSLAG: Rådmannen får fullmakt til å engasjere nødvendig personale for å innfri Trysil Kommunes barnehagegaranti fra 1. jan 2017. Dette gjelder evt personale utover grunnbemanningen for å kunne innfri løpende opptak gjennom året. Rådmannen rapporterer evt endringer til kommunestyret i etterkant.     

        Forslag fra Trysil AP: Rådmannen får fullmakt til å engasjere nødvendig personale for å innfri Trysil Kommunes barnehagegaranti fra 1. jan 2017. Dette gjelder evt personale utover grunnbemanningen for å kunne innfri løpende opptak gjennom året. Rådmannen rapporterer evt endringer til kommunestyret i etterkant.  

        Endringsforslag fra Trysil AP:   Følgende mål og tiltak er uttrykk for kommunens ambisjonsnivå i planperioden og innarbeides i handlingsplanen: -ambisjonsnivået om at:  «vi skal nærme oss samme nivå som gjennomsnittet for kommunene i Hedmark når det gjelder økonomisk støtte til idrett i kommunen», innarbeides i handlingsplanen -ambisjonsnivået om at: «vi skal nærme oss fri disponering av anlegg/lokaler til fysisk aktivitet for barn og unge tilhørende ikke kommersielle lag og foreninger», innarbeides i handlingsplanen, med en presisering om at vi mener kommunens egne anlegg og lokaler -bevilgning til idrettsfondet  : «idrettsfondet økes i 2016 til kr 400 000» innarbeides i handlingsplanen -ambisjonsnivået om at: «driftsstøtte/kulturmidler til idretten skal økes i planperioden, minimum holde tritt med prisstigningen», innarbeides i handlingsplanen