Innlegg i lommunestyret om Regnskap og årsberetning av Randi Sætre

Å bevilge midler til idretten er av de beste folkehelsetiltakene vi kan bidra med. Det dreier seg om et relativt beskjedent beløp, men som har stor betydning for tilretteleggelse av fysisk sunn aktivitet for alle generasjoner, men særlig for våre yngste. Så kjære dere alle som nå utgjør det politiske flertallet, ikke skuff idretten med alle dens ildsjeler en runde til. Det legges ned så stor og viktig frivillig innsats, de fortjener at vi opprettholder det tilskuddet vi opprinnelig hadde.

original_1478639079_8085027

Ordfører

Tid for å oppsummere fjorårets resultater, om tjenesteproduksjon samsvarer med våre vedtak og de økonomiske forutsetninger som er lagt til grunn.

Det store bildet hva gjelder tjenesteproduksjon må kunne sies å være vel bestått, sjøl med et mindreforbruk på 1,5 mill kr. Vi vet at på enkelte rammeområder kan det være svært uforutsigbare behov og aktivitet, slik som på sosial, barnevern og hjemmebaserte tjenester bl.a. Rammeområder som er rettighetsstyrt og som må løses når de oppstår. Til tross for denne uforutsigbarheten har vi truffet ganske så blink i forhold til budsjett. Det vitner om god oversikt og god økonomistyring.

Litt om de enkelte rammeområdene, der jeg henter både fra årsberetningen og noen små drypp fra årsmeldingen. Anbefaler våre innbyggere å lese særlig årsmeldingen som gir god oversikt over de samlede tjenester som gis, og hva de enkelte avdelingene arbeider med.

Sentraladministrasjon har et mindreforbruk på ca 1,6 mill, fordelt over 5 avdelinger. Vi merker oss kanskje særlig et mindreforbruk på næringsavdelingen som er forklart med ubrukte midler til prosjekt økt folketall. Økt folketall er prio 1, og ubrukte midler bør helt klart avsettes til formålet videre. Det føres statistikk på antall møter og antall saker vi behandler politisk. Det kunne vært interessant å legge til antall sider dokumenter som blir utsendt til oss. Vi undres om innføring av iPad kan ha fått en uønsket sideeffekt? Det synliggjøres ikke lenger hvor stor «bunke» med dokumenter som blir sendt oss. Vi har lyst til å gi en ekstra honnør til arbeidet som gjøres på hjemmesiden og facebooksida vår, her er det mye bra omdømmebygging gjennom hyppig oppdatering og informasjon om stort og smått i kommunen vår. Næringsavdelingen vår har mange områder å følge opp og med ny vedtatt næringsplan med ambisiøse mål. Det er fortsatt Arbeiderpartiets holdning at avdelingen må styrkes med en permanent økning i ressurser. Til neste års melding må vi videre få inn statistikk som viser arbeidsplassutviklingen.

Oppvekst og kultur har et mindreforbruk på nesten 2,4 mill kr fordelt på 3 avdelinger. Relativt stort mindreforbruk, med en forklaring som kanskje kunne vært noe mer spesifikk. Tilstandsrapporten for grunnskolen har representanten Backe-Viken behørig kommentert før i dag. Vi er svært fornøyd med at voksenopplæringen for fremmedspråklig kan vise til svært gode resultater i fjor, der 80 % av flyktningene er ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, godt over det satte målet om 70 %. Vi har en kulturavdeling med varierte tilbud som vi kan være stolte av, og den nyeste tilveksten aktivitetsskolen er intet unntak. 58 elever, 1/3 av ungdomsskoleelevene meldte seg ved oppstarten i fjor høst, fantastisk! Vi ser fram mot en rapport etter endt skoleår og på hvilken måte vi viderefører dette nye og spennende tilbudet til ungdommen vår.

På barnehagesektoren ser vi at etterspørselen etter barnehageplass har endret seg radikalt på en 10-årsperiode, der flertallet før ønsket deltidsplass er statistikken totalt snudd på hodet og de fleste ønsker heltidsplass. Statistikken i årsmeldingen er særdeles beskrivende og tydelig. Dette har med rimelig sikkerhet sammenheng med at flere, særlig mødre, i dag er i fulle eller tilnærmet fulle jobber. Fortsetter samme trend, hvilket det er all grunn til å tro, og fødselskulla holder seg stabilt, kan det bli et spørsmål om vi har tilstrekkelig barnehagekapasitet. Her må avdelingen være i beredskap for en evt økt totaletterspørsel.

Helse, omsorg og sosial har et overforbruk på ca 450 000 kr, men fordelt svært variabelt mellom 6 avdelinger. Av et totalbudsjett på nærmere 197 mill kr, og til å være det rammeområdet der de fleste uforutsigbare behovene melder seg, må vi kunne si det er et tilfredsstillende resultat. 2 av avdelingene med stort avvik må ses i sammenheng og dreier seg om endret bokføring i forhold til budsjett. Sykehjem og sosialtjenesten har et overforbruk på henholdsvis 4,4 og 3,6 %. På sykehjem dreier det seg hovedsakelig om styrket bemanning og på sosialtjenesten om merforbruk på bidragskonto og bosetting av flere flyktninger. Det fremkommer forøvrig at økning i integreringstilskuddet ikke er bokført på avdelingen. Det har blitt reist spørsmål vedrørende vårt integreringsarbeid før, hvorvidt vi nyttegjør oss integreringstilskudd på en god nok måte? Hvis det er slik at deler av integreringstilskuddet blir nyttegjort til andre formål eller saldering av budsjett, må vi sørge for en omprioritering. Arbeiderpartiet er av den oppfatning at tidlig veiledning og støtte vil være svært viktig og lønnsomt for den enkelte flyktning og for kommunen på lengre sikt.

Endelig fikk hjemmetjenesten nye lokaler i Nybergsund, hovedutvalget har vært der på befaring og fått svært gode tilbakemeldinger. Samtidig fikk vi god informasjon om 2 svært spennende nyinnføringer i hjemmetjenesten, mobil omsorg eller hverdagsteknologi, og hverdagsmestring som tankesett (hverdagsrehabilitering) På begge områdene er Trysil kommune i forkant i forhold til andre kommuner, rett og slett stavtaket foran, dog vi enda bare er i startgropa for innføring av disse verktøyene. Det blir svært interessant å følge utviklingen og effekten av den videre innføringen av dette. Barnevernet er blitt interkommunalt med Engerdal og flyttet på Skredderbakken. Disse har også utvalget besøkt, de trives i nye lokaler og med flere ansatte. Sjølsagt noe overgangsutfordringer i forhold til nyorganiseringen og de jobber fokusert for å holde frister, som i 4.kvartal var betydelig over satte frister, pga noe vakanse i stillinger, sykdom og permisjoner. Sektoren har økt med ca 26 årsverk i 2015, vesentlig gjennom økt grunnbemanning ved sykehjem og i hjemmetjenesten. Økt grunnbemanning og vikarpool forventes å skal få effekt på nærværet Utfordringen er å få besatt alle stillingene, først da kan vi se ønsket effekt på nedgang i sykefravær, som i dag fortsatt er veldig høyt på enkelte avdelinger

Forvaltning og teknisk drift har det største overforbruket, på vel 2 mill kr, i hovedsak gått til snøbrøyting, strøing og vedlikehold av vei. Ellers leser vi om stor økning på byggesaksavdelingen og der frister 1.halvår ikke ble overholdt. I forbindelse med kommunestyrets møte med våre lokale bedrifter der vi er medeiere, merket vi oss også en viss frustrasjon fra utbyggerinteressenter i forhold til tidsbruk på å få vedtatt reguleringsplaner, men kanskje først og fremst ønske om mer løpende kommunikasjon og oppklaringer underveis. Vi forutsetter at rådmann har merket seg dette, og at det tas grep for forbedringer. Det utføres noe løpende vedlikehold på bygg, men her burde vi sannsynligvis hatt mer midler til rådighet. En del av våre utleieenheter burde åpenbart vært totalrenovert. For en tid tilbake ble det ytret ønske om å selge noe av vår eiendomsmasse, for bl.a. å frigjøre midler til mer vedlikehold og opprustning av resterende bygg. Vi spør: hvor ble det av lista over de eiendommer som trengte noe lengre tid for å avklares om vi burde selge de eller ikke? Ble vi egentlig helt ferdige med den gjennomgangen?

Oppsummert:

699 fast ansatte pr des 2015 har nedlagt et bra arbeid, det er grunn til å berømme dem alle, vel utført! Det er fortsatt en utfordring å øke stillingsbrøker, særlig for kvinner, men vi kan se en positiv utvikling i andelen 50-100 % stilling fra 2012 til 2015, og en tilsvarende nedgang i andelen under 50 % stilling. Vi er på rett vei!

Sykefraværsstatistikken bekymrer, og særlig må det vies mer forebyggende og oppfølgende arbeid på de avdelingene som har høyest fravær. Vi har et vedtatt mål om å sette fokus på og analysere nærvær og sykefravær. Det må følges opp med tiltak, og med tiltak som hjelper.

Den største årsaken til et årsoverskudd på nær 12 mill i fjor skyldes økt skatteinngang og rammeoverføringer. Vi støtter formannskapets innstilling på å tilbakeføre 5 mill til premieavviksfondet samt å avsette det meste på disposisjonsfond. Det vil kunne komme godt med i strammere tider. Dog et viktig tilleggsforslag ønsker vi å fremme.

SV og AP foreslo i sitt budsjettalternativ for 2016 å opprettholde idrettsfondet på 400 000. Flertallet bestående av SP, H og FRP prioriterte ikke å opprettholde dette nivået i sitt budsjett, de reduserte bevilgningen til det halve, til 200 000. Vi appellerer disse 3 partiene om å støtte forslaget nå i forbindelse med disponeringen av et solid overskudd. Å bevilge midler til idretten er av de beste folkehelsetiltakene vi kan bidra med. Det dreier seg om et relativt beskjedent beløp, men som har stor betydning for tilretteleggelse av fysisk sunn aktivitet for alle generasjoner, men særlig for våre yngste. Så kjære dere alle som nå utgjør det politiske flertallet, ikke skuff idretten med alle dens ildsjeler en runde til. Det legges ned så stor og viktig frivillig innsats, de fortjener at vi opprettholder det tilskuddet vi opprinnelig hadde.

Takk