innlegg kommunestyret. 25.4.2017. Turid Backe Viken.

Det er et paradoks at posisjonen er villig til å bruke 3, 5 millioner kroner for å retaksere – ikke for å få inn mere penger i eiendomsskatt, men for at det skal bli mer rettferdig…. Men å bruke 50 000 kroner for å gjøre skolehverdagen mer rettferdig for barna våre, det har man foreløpig ikke funnet rom til.

Ordfører,

tilstandsrapporten gir oss et bilde av nåsituasjonen i Trysilskolene. Hovedsakelig er det et fint bilde, det er veldig mye som er bra i Trysilskolen. Vi er godt rustet på mange områder og har relativt bra med ressurser å rutte med på skolene hvis vi skjeler til Kostratall og sammenlignbare kommuner. Det er allikevel hele tiden ting å gripe tak i og prosjekter å utvikle. Det systematiske arbeidet som ble igangsatt under forrige Kommunestyre,  med å strukturere hele rapporteringen og arbeidet med skoleutvikling, gjør det lettere for oss som skoleiere å gripe tak i de rette tingene. Gjennom systematisering av årshjul og planer for involvering,  så henger nå informasjon og evaluering sammen med planer og målsetninger osv. Nå er det lettere å finne frem til tiltak som virker og som bidrar til en enda bedre skole!

Et tiltak som vi mener vil virke er leksehjelp for ungdomstrinnet. Vi har foreslått det før -  og dessverre 2 ganger blitt nedstemt av posisjonen. Leksehjelp på ungdomsskolen  er tatt opp fra ungdomsrådet,  og også tidligere fra skoleledelse, -  som et tiltak som vil hjelpe elevene. Vi fikk i høst fremlagt en ca kostnad på kr 50 000 (for et halvt år) og vi foreslo det første gang i tilknytning til behandling av Tilstandsrapporten på junimøtet i fjor. Da fikk vi beskjed om at det kunne ikke posisjonen ta stilling til utenom budsjebehandling.  Neivel,  vi foreslo det igjen under budsjettbehandlingen før jul, men nei – de 100 000 (for et helt kalenderår) kunne altså ikke posisjonen finne plass til.

 Vi håper dere kan bli med på å støtte forslaget nå. Vi tror leksehjelp er enda viktigere da du kommer på ungdomsskolen enn på barneskolen. Da har mange foreldre rett og slett faglige problemer med å hjelpe barna med lekser, mens det fra 1-4 klasse er lettere for de fleste. Når vi ser hvor stor andel vi har på nivå 1 i ulike fag tror vi i likhet med ungdomsrådet at dette er veldige viktige tiltak å sjekke ut. Vi i Arbeiderpartiet er opptatt av likest mulig forutsetninger for å lykkes i skolen. 1 av 4 elever i Norge fullfører ikke skolen, og vi vet det har stor sammenheng med hvilket hjem du kommer fra – graden av sosial reproduksjon er høy. Vi vil sette inn tiltak som motvirker dette og jobbe for en skole der alle skal lykkes. Da er leksehjelp for de som trenger det et av mange tiltak som vil gi likeverdige muligheter. Det er et paradoks at posisjonen er villig til å bruke 3, 5 millioner kroner for å retaksere – ikke for å få inn mere penger i eiendomsskatt, men for at det skal bli mer rettferdig…. Men å bruke 50 000 kroner for å gjøre skolehverdagen mer rettferdig for barna våre, det har man foreløpig ikke funnet rom til. Håper det kan være litt lettere i dag.

 Gjennom Tilstandsrapporten og tilbakemeldinger fra rektorene da de presenterte rapporten i hovedutvalget er det også tre andre ting som vi spesielt må se på. Det ene er administrativ ressurs på skolene, kanskje spesielt på de store skolene. I budsjettbehandlingen i fjor ble sosiallærerstillingen borte, det ble uttrykt bekymring rundt dette fra rektor. Resultatet er at det blir svært liten tid igjen for rektor å drive pedagogisk utviklingsarbeid på skolen, all tid går bort i administrasjon. Dette må vi ta med oss videre og se på ved neste budsjettbehandling.

Så gjelder det en kvalitetssikring av IKT- kompetansen hos våre lærere. Inntrykket vi sitter igjen med etter møtet med rektorene er at dette er svært tilfeldig og personavhengig. Vi ber om at det settes av en ressurs til å utrede dette i skoleledelsen slik at man kan sikre et system som ivaretar digital kompetanse hos alle våre lærere. Dette er noe som blir viktigere og viktigere fremover og bruk av digitale verktøy i undervisningen vil skyte fart, da kan man ikke basere seg på at lærerne skal tilegne seg dette på egen hånd, men kvalitetssikre at alle får tilgang til et minimum av kompetanse på området og holdes oppdatert. Vi ber om hovedutvalget holdes orientert om arbeidet her og at det igangsettes så fort som mulig.

 Det siste punktet vi ønsker å sette fokus på er spesialundervisning og bekymring uttrykt rundt ressursene på PPT både i Tilstandsrapporten og muntlig til utvalget. Grunnet mangel på ressurser kan det synes som om det forebyggende arbeidet blir lidende og det er i tilfelle bekymringsfullt. Vi ber om at også her holdes hovedutvalget løpende orientert om situasjonen.

 Da gjenstår det bare for meg å gratulere med overlevert Tilstandsrapport, takke for mye godt arbeid i og med Trysilskola, takke for en fin skoledag i kommunestyret og legge frem forslag om leksehjelp for votering.

 Forslaget:

 Det innføres en prøveordning med leksehjelp til elevene på Trysil ungdomsskole skoleåret 2017/2018. Tiltaket evalueres våren 2018 for å vurdere effekt og evt videreføring. Administrasjonen legger fram et forslag til gjennomføring med organisering og kostnad for hovedutvalg for oppvekst og kultur på neste hovedutvalgsmøte.

Kostnaden for prøveordningen i inneværende kalenderår innarbeides i neste budsjett- og regnskapskontroll og fra 2018 innarbeides dette i årsbudsjettet.

 Takk for meg!

Turid Backe Viken