3 Innlegg Stein Bogsveen 20/12-16

Trefond. Flomsikring. Investeringer 2017 – 2020 –

Etablering av et: Trefond?

Arbeiderpartiet er positive til å utrede fondet videre, men det er knyttet usikkerhet til om fondet i dets form det er skissert, er gjennomførbart ( lov om offentlig støtte ).

Hva er offentlig støtte?EØS – Avtalens regler om offentlig støtte setter grenser for mulighetene offentlige støttegivere har til å gi støtte til foretak. Formålet med støttereglene er å legge til rette for konkurranse på like vilkår i det indre markedet, og å sikre en effektiv bruk av begrensede offentlige ressurser.I utgangspunktet er det forbudt å gi offentlig støtteEøs-avtalen artikkel 61nr.1.

 Bestemmelsene angir seks vilkår som må være oppfylt for at et tiltak utgjør offentlig støtte:1. Støttemottager må få en økonomisk fordel.2. Støtten må stamme fra offentlige midler.3. Støttemottager må være et foretak som driver økonomisk aktivitet.4. Støtten må være selektiv favorisere enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester.5. Støtten må vri konkurransen.6. Støtten må påvirke samhandelen innenfor EØS-området.Dersom disse vilkårene er oppfylt, vil tiltaket for offentlig støtte kunne tre i kraft. 

For at et slikt tiltak skal kunne gjennomføres, må det være forenlig med en av unntaksbestemmelsene som følger av EØS-avtalen. Dersom bare noen av vilkårene er oppfylt, faller tiltaket utenfor EØS-avtalens regelverk, og er lovlig.Trysil har en årlig avvirkning på 250 000m3 eller snaut 10% av Hedmark fylkes avvirkning, og dermed blandt de to – tre største skogkommunene i landets største skogfylke. Med et utgangspunkt i råstoff av god kvalitet og mengde , høy kompetanse og kreativitet skal skogen og de skogbaserte næringene gi økt verdiskapning i Trysil. 

 Massevirke Ca 30% av avvirkningsvolumet er massevirke, den største delen av dette går til Sverige. Med dagens lave massevirkepriser er det bare så vidt det dekker driftsutgifter og transport til foredlingssteder i Sverige. Kan vi snu dette?Trysil har varierte virksomheter med bred kompetanse innen skog og tre; et godt grunnlag for videre utvikling. TVS,TKS, Statskog, Moelven i Trysil,Trysil fjernvarme,Trysil Byggsystem,Trysil Interiør,Trysil Snekkeri, Trysil Trevare. Ansatte innen bygg og anleggsnæringen ca. 350 stk.

Flomsikring.

Fordeling av distriktsandel ved flomsikring av Slettmoen industriområde.Industriområdet på Slettmoen, der Moelven Trysil AS, Trysil Fjernvarme AS og Nye Trysil Byggsystem AS ligger ble sterkt berørt av storflommen i 1995 og av flommene i 2014 og 2016. 

De tre selskapene fikk i 2013 utarbeidet en reguleringsplan for industriområdet der formålet for reguleringen var å tilrettelegge for noemer industriareal, samt legge til rette for ny flomvoll kombinert med mulighet for å bygge en ny intern veg innenfor området.Det er fra Trysil kommune sin side i februar 2014 søkt NVE om økonomisk tilskudd til flomvoll. 

Moelven Trysil AS har supplert denne søknaden med nye opplysninger i september 2015 og det ble på ny sendt søknad fra Trysil kommune i slutten av juni 2016.I møtet mellom NVE, Moelven Trysil AS, Trysil Fjernvarme AS og Trysil kommune den 27.10.2016 fikk vi bekreftet at NVE med all sannsynlighet stiller opp med kr. 14.358.212,- mill, noe som tilsier 50% av beregnet kostnad ved å bygge denne prosjekterte flomvollen. Vi håper at Trysil kommune sørger for den resterende andelen lokalt, 14.358.212,- mill, 50% av beregnet kostnad (distriktsandelen).I etterkant av møtet med NVE hadde Trysil kommune, ved ordfører og rådmann, et møte med Moelven Trysil AS og Trysil Fjernvarme AS for å se på mulige løsninger for å få på plass lokal delfinansiering tilsvarende 14 - 15 millioner slik at flomvollen kan bygges.Det skilte seg forholsvis raskt ut to løsninger: I det første alternativet som ble vurdert tar Trysil kommune (grunneier) på seg kostnadene, men høyner selvsagt som en konsekvens av dette de årlige festeavgiftene til de to selskapene betraktelig.Den andre er at 

Moelven Trysil AS og Trysil Fjernvarme AS overtar eierskapet til industritomten (135 daa) for en rimelig sum, men påtar seg alt ansvar og kostnader med utbyggingen.En oppsummering av møtet gikk på at de to selskapene primært ønsket løsning nr.2, men at de skulle bekrefte dette skriftlig til kommunen før den 15.11.2016Trysil kommune fikk skriftlig tilbakemelding fra Moelven Trysil AS og Trysil Fjernvarme AS der de to selskapene, under forutsetning at de får kjøpt industriområdet for kr.1,-,påtar seg alle kostnader forbundet med byggingen av flomvollen. I tillegg ønsker de to selskapene å bygge en ny felles adkomstvei til området.VurderingDet er investert store verdier i sagbruk og fjervarmeanlegg og de to selskapene Moelven Trysil AS og Trysil Fjernvarme AS er helt avhengig av å sikre områdene slik at de ikke får store kostnader forbundet med vannskader og driftsstanser slik de har fått i årene med flom.

Området er nå regulert slik at flomvoll, samt en bedre tilrettelegging for adkomst, kan realiseres.Om Slettmoen hadde vært et nytt område(135 daa) som skulle vurderes til industriformål, og det var flomutsatt, ville trolig tomteverdien blitt vurdert til kr.0,-Det er selskapenes primærønske å få overta eiendommen for kr.1,-.Rådmannen har innhentet juridisk bistand for å vurdere dette med prisfastsetting ved salg av offentlig eiendom. Med hjemmel i EØS-avtalens artikkel 61 eksisterer det et regelverk for salg av offentlig eiendom som krever benyttelse av en av to mulige fremgangsmåter.

 Enten legges eiendom ut for salg gjennom åpne konkurranser, eller så holdes det takst av kompetent takstperson.Med dette som bakteppe, er rådmannens syn at dersom vi skal vurder alternativ nr.1 må vi foreta en taksering av eiendommen. Dette for at verken Trysil kommune, Moelven Trysil AS eller Trysil Fjernvarme AS i ettertid kan bli tatt på at vi ikke har fulgt regelverket for offentlig støtte.Takst er bestilt og vil være oss i hende uke 50.Vedrørende distriktsandel finnes det to alternativ dersom vi skal gjøre formelt og prinsipielt riktig.Den første er at Moelven Trysil AS og Trysil Fjernvarme AS får kjøpe arealet til taksert verdi.Den andre er at kommunen foretar bygging av flomvoll og øker festeavgifter for over tid å få dekket inn denne investeringen.

Kommunen må ta sitt samfunnsansvar med å bidra både til sikkerhet og forutsigbare rammebetingelser for innbyggere og næringsliv.Moelven Trysil AS, Trysil Fjernvarme AS og Nye Trysil Byggsystem AS med mange arbeidsplasser i sine bedrifter, er hjøresteinsbdrifter i Trysilsamfunnet og betyr så mye for alt og alle i kommunen.Jo, raskere vi får på plass en flomvoll, desto bedre blir det for de berørte parter som vil være med å styrke næringen og gi flere og sikre arbeidsplasser i Trysil. Takk! Kommunestyre 

Investeringer 2017 – 2020 – 

Trysil KommuneHar sett på veier og partier av veier som skal asfalteres eller legges fast dekke på inneværende budsjett, og økonomiplan 2017 – 2020.Dette er dyrt og krever at underlaget er egnet for fast dekke, asfalt.Det er bedre å ha tilfredsstillende grusveier, kontra for dårlige veier med fast dekke, asfalt.Asfaltering er dyrt og med for dårlig underlag, ikke knust fjell, vil resultatet ikke bli tilfredsstillende etter bare noen få år.Stedegen masse med for dårlig kvalitet må byttes med knust fjell, dette er dyrt, men nødvendig.Har et godt eksempel på Fylkesvei 561 Osensjøen Østside. Her ser man hvordan det i partier av veien er brukt stedegen masse med ikke tilfredsstillende kvaliteter.Før man starter med planlagt asfaltering 2017, burde kommunen og utvalg FT hatt en befaring på F561 Osensjøen Østside.AP/ Stein Bogsveen