Forslag ifra Trysil Arbeiderparti om en felles ulveuttalelse ifra Trysil Kommunestyre til Regjeringen ved Erna Solberg

Elvestuens stunt der han sosialiserer ulvevalper og sekretariatets innstilling om nei til uttak i rovviltsona er en grov provokasjon

Ordføreren fortjener ros for alt han gjør i ulvesaken og vi slutter oss til det han sier så riktig i Østlendingen på sist oppslag. - Noen» driver en forvaltning av ulv som er helt på tvers av hva stortingsflertallet har bestemt. Disse «noen» har ingen kunnskap eller kjennskap til det reservatlivet de tvinger folk inn i.

Elvestuens stunt der han sosialiserer ulvevalper og sekretariatets innstilling om nei til uttak i rovviltsona er en grov provokasjon, og kommunestyret har tidligere greid å samle seg om ulveuttalelse og håper at vi får et samlet kommunestyre bak denne ulveuttalelsen som lyder som følger:

Til Regjeringen ved statsminister Erna SolbergAng. forvaltning av ulv innenfor sona kommende vinter.

Trysil kommunestyre har med forundring og forargelse registrert at sekretariatet for rovviltnemndene ikke anbefaler lisensfelling av ulv innenfor ulvesona

Dette skjer til tross for at det aldri har vært registrert flere ulver i Norge, og til tross for at Stortinget har forutsatt at det også skjer felling innenfor sona når bestandsmåla er oppnådd.Dette skjer også på tross av de ønsker og krav som vi som bor innenfor sona har fremmet gjentatte ganger de siste åra.

Det er uforståelig at vi som bor innenfor sona ikke skal tas hensyn til og at lokalsamfunnets interesser teller så lite. I Trysil er den såkalte Slettåsflokken unntatt ifra felling. I praksis betyr det at det nå er opprettet et eget ulvereservat i vår kommune. Det er ikke i tråd med Stortingets ønske.

Erfaringene fra sist vinter viser blant annet at disse ulvene har tatt rådyr helt inntil husveggene. Med slike opplevelser er det naturlig at både voksne og barn er engstelige for å oppholde seg ute.

Trysil kommunestyre hevder at denne overkjøring av lokalbefolkningen er uakseptabel. Det begrenser mulighetene for å drive landbruksnæring med beitende dyr i utmark. Det øker også rovdyrtrykket utenfor sona når antall ulv får utvikle seg fritt innenfor sona. Dette viser det store antallet av skadefellingsforsøk utenfor sona.

I et folkehelseperspektiv er det også beklagelig at mange ikke lenger våger å bruke naturen i forbindelse med turaktivitet sommer og vinter, bærplukking og jakt.

Trysil kommunestyre ber Regjeringa nå presisere overfor forvaltningen hvilke vedtak og holdninger som ligger i rovviltforliket og i Stortingets behandling. Hensynet til forutsigbarhet og konfliktdemping tilsier at felling innenfor sona både kan - og må skje når bestandsmålene er oppnådd.

Sånn ser det ut der ulven herjer.