Nasjonal Transportplan - forslag fra AP v/ Randi Sætre

I dagens Formannskapsmøte hadde vi oppe høring av Nasjonal transportplan. Veldig viktig sak for Trysil, og vi hadde forberedt oss godt og fremmet følgende forslag fra AP som ble enstemmig vedtatt med noen suppleringer fra Høyre og SP knyttet til å beskrive skognæring i tillegg til reiseliv i innledningen - noe vi naturligvis også stemte for. Bra innspill fra Trysil til Hedmark Fylkeskommune og bra jobba!

original_1478639064_9565592


Nasjonal Transportplan - forslag fra AP v/ Randi Sætre

Innspill til transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 fra Trysil kommune:

En god og effektiv veiforbindelse gjennom Elverum er avgjørende for Trysil som reiselivskommune. Hoveddelen av våre gjester, både kommersielle og hyttegjester, kommer via veien gjennom Elverum. Vi har over 700 000 kommersielle gjestedøgn bare i månedene november-april og rundt 70 000 sommeren/høsten. I tillegg har vi over 6 300 fritidsboliger i kommunen, som benyttes av hytteeierne året rundt. Vi har store ankomst- og avreisedager fredag, lørdag og søndag hele vinteren igjennom, men har størst trafikk i hovedferiene jul/nyttår, vinterferie og påske. Politiet beregner at vi er rundt 50 000 i Trysil i påskeferien. Vi har som mål 1 000 000 gjestedøgn i 2020. På svensk side er det planer om flyplass og kjøpesenter som vil generere ytterligere økt trafikk på rv 3/25.

1) Tidspunkt for ferdigstilling for Rv3/rv25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet synes fortsatt usikkert. Trysil kommune ber Hedmark fylkeskommune aktivt arbeide overfor statlige myndigheter for å få prosjektfremdriften endelig fastlagt. Trysil kommune vil fremholde at det er særdeles viktig å få påbegynt og fullført ny riksveg 3/25 snarest mulig

2) Prosjektet "Rv 25 Elverum (kryss rv 3 – kryss rv 2)" ligger inne i transportetatenes forslag til NTP 2018-2029 under rute 2. Prosjektet er foreslått til perioden 2024-2029 under forutsetning av såkalt høy bevilgningsramme. Prosjektet er spesielt begrunnet med hensyn til «samfunnssikkerhet og beredskap».

Dette prosjektet er sterkt ønsket fra Trysil kommune og vi ber Hedmark fylkeskommune om å gi aktiv og uforbeholden støtte til prosjektet i sitt høringsdokument til NTP 2018-2029, og utøve påtrykk for å sikre at det kommer med i Stortingsmeldingen våren 2017.

Trysil kommune vil også henstille Hedmark fylkeskommune om å legge vekt på å få fremskyndet dette prosjektet til perioden 2018-2021 i sitt høringsinnspill til NTP, og prosjektet bør flyttes over til Basisramme.

3) Rv 25 fra Elverum til riksgrensen vil få økt trafikk. Vi ber Hedmark Fylkeskommune ta initiativ til å få kartlagt forventet trafikk og gjøre nødvendige forarbeid for å få utbedring av rv 25 videre fra Elverum til Trysil, og fra Trysil til riksgrensen, inn i NTP ved neste fremlegg.

4) Trysil kommune støtter forslagene som ligger inne når det gjelder jernbaneutvikling i vårt «nærområde» og er spesielt positiv til forslaget om elektrifisering av Rørosbanen og Kongsvingerbanen.