Nedstemt om lokal forvaltning

Vi mener at Roviltsoner er usolidarisk, og den rammer oss i Trysil hardt.

original_1478639094_1815627

Trysil AP fremmet forslag om å sende inn ønske om lokal rovviltforvaltning som et av flere pkt i tilbakemelding til Stortinget om nye oppgaver til kommunen – men ble nedstemt av SP. H og KRF.

Vi mener dette er utrolig passivt – her er nye oppgaver til kommunene ute på høring, – det er en av mange arenaer vi kan si ifra at vi ikke er tilfreds med dagens rovdyrpolitikk. Tidligere har vi vært enig om dette på tvers av politiske partier i Trysil, men nå var vi altså dessverre ikke det. Vi i Trysil AP er ikke så naive at vi tror at praksis ville blitt endret på grunn av at vi hadde sendt inne dette punktet i høringsuttalelsen alene, men poenget må jo være at vi sammen bruker ALLE de muligheter vi har til å si ifra at vi har en rovdyrpolitikk vi ikke er fornøyd med. Her hadde vi en unik mulighet til å si ifra – og greit at man ikke kom på det selv, men å stemme det ned?

Trysil AP ønsker å presisere at det ikke er en mistillit til rovviltnemda som ligger bak vårt forslag. De utfører kun en politikk som Stortinget har vedtatt. Derimot er vi uenig i den politikken som Stortinget har vedtatt når det gjelder forvaltning av rovdyr, og da spesielt ulv, og det trodde vi at de politiske partiene i Trysil faktisk var enig om.

Alle har tatt til orde for at vi vil ha bort rovviltsona og når vi da blir bedt om å uttale oss om nye oppgaver til kommunene så må vi benytte sjansen! Vi mener at rovviltsoner er usolidarisk, og den rammer oss i Trysil hardt. Forslaget vårt har bakgrunn i at vi vil avvikle rovviltsona. Den ordningen vi har i dag med regional rovviltnemd hensynetar ikke lokale interesser.

Vi gjengir her forslaget i sin helhet og det er pkt 3 vi spesielt ikke kan skjønne at våre grønnblå kolleger i kommunestyret kunne stemme mot:

Trysil Arbeiderparti sitt forslag i sak 16/77 Nye oppgaver til kommunen. Høringsuttalelse ifra Trysil Kommune.

1. Trysil Kommune legger til grunn at lovforslaget er delvis tuftet på forutsetningen om større kommuner, særlig hva gjelder ansvar for kollektivtransporten. Ansvaret for kollektivtransporten bør fortsatt ligge til det regionale nivå.

2. De øvrige foreslåtte oppgavene som anses som aktuelle å overføre til kommunen, under en klar fotutsetning om at de fullfinansieres.

3. Trysil Kommune vil videre påpeke ønske om en lokal rovviltforvaltning.

Og her er vedtaket slik det ble:

Trysil kommune tar saken til orientering. Kommunen mener den skal klare å løse de nye oppgaver som er listet på en tilfredsstillende måte, innenfor de økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn, enten alene eller sammen med nabokommuner som det er naturlig å samarbeide med.

Tja – fornøyd?? Ikke vi i Trysil AP!