NÆRINGSPLAN VEDTATT I VÅR - NÅ MÅ DET HANDLING TIL!

Bidra til flere arbeidsplasser og gi grunnlag for bosetting er det aller viktigste å prioritere nå. SV og AP har derfor foreslått å øke næringsavdelingen med en 100 % stilling, samt avsette 2 millioner kr for å gjennomføre deler av de tiltakene som næringsplanen inneholder.

original_1478639075_0436304

Nye arbeidsplasser og snuoperasjon av befolkningsnedgang kommer ikke av seg selv, det krever vilje til prioritering og kontinuerlig fokus av oss alle. Næringslivet, kommunen og vi politikere har sammen utarbeidet en næringsplan, som nå skal settes ut i livet. I planen har vi i felleskap definert en målsetting om 30 nye arbeidsplasser i året. Vi som representerer det politiske liv er særlig forpliktet til å følge dette opp. Bidra til flere arbeidsplasser og gi grunnlag for bosetting er det aller viktigste å prioritere nå. Det er den eneste måten å opprettholde kommunens inntekter på og slik også sikre kommunens innbyggere like gode tjenester i årene som kommer.

Nå må det handling til, nå må vi sette av ressurser til å utføre de oppgavene vi har skissert i næringsplanen. Det hjelper ikke med planer og fine ord hvis en ikke er villig til å ta ansvar for realisering! I planen er det fordelt oppgaver på ulike deler av næringslivet, på kommunen osv. Vi vet imidlertid at det pr i dag ikke er kapasitet på næringsavdelingen til å håndtere alle disse nye oppgavene og SV og AP har derfor foreslått å øke næringsavdelingen med en 100 % stilling. I tillegg foreslår vi å avsette 2 millioner kr for å gjennomføre deler av de tiltakene som næringsplanen inneholder. I tillegg foreslår vi å sikre videre drift av Campus Trysil, skape møteplasser og arenaer for næring/skole/kommune osv. Tiltak som er med i vår vedtatte næringsplan, men som ikke var med i rådmannens budsjettfremlegg.

Fokus-fokus-fokus og alt til sin tid!

Tiden er ikke inne nå for å be om enda flere utredninger! Ei heller på ellers gode formål som svømmehall, kulturhus mm. Administrasjon må få bruke sin tid på det vi allerede har vedtatt: 30 NYE ÅRSVERK ÅRLIG. Høyre og Senterpartiet har lagt fram et felles budsjettforslag som vi mener ikke tar innover seg hva som må til for å nå målene vi har satt oss. Deres forslag bærer etter vår mening preg av å ville "ri for mange hester samtidig". I 2016 skal det investeres formidable 100 millioner kr i kommunen, der ombygging av aldershjemmet og investeringer på barneskolen, ungdomsskolen og nytt SFO-bygg utgjør de største investeringene. I økonomiplanperioden er investeringene til sammen over 200 millioner. Det er rett og slett ikke rom for å vurdere eller igangsette flere store investeringsprosjekter før i slutten av denne perioden, sjøl om intensjonene er aldri så gode. Derfor mener vi også at det er dårlig bruk av ressursene våre og bruke 400 000 på å utrede svømmebasseng og kulturhus nå i tillegg til å legge beslag på administrative ressurser for å gjennomføre arbeidet. Vi vil også gjerne ha nytt svømmebasseng og nyrenovert kulturhus, men vi må ta ting i riktig rekkefølge og nå er det fullt fokus på de allerede vedtatte investeringene i renovering av aldershjemmet, ungdomskolen, Innbygda skole og SFO ved Innbygda skole som bør prioriteres og følges opp SAMT oppfølging av Næringsplanen`s aktiviteter som skal gi oss inntekter å investere for i åra som kommer.

Vårt budsjettforslag ble nedstemt i Formannskapets møte 1. desember av Høyre og Senterpartiet – vi kommer til å fremme det på nytt i Kommunestyret 15. desember!