Takk for tilliten

Ole Martin Norderhaug

original_1478639975_0246737

På vegne av det nye styret vil jeg aller først takke for valget!

Som leder går jeg til oppgaven med stor ydmykhet. Samtidig vet jeg at styret er bredt sammensatt og sitter med mye kompetanse.

I felleskap skal vi danne et godt lag som kan være en støtte for en dyktig og engasjert kommunestyregruppe. Samtidig skal vi forsøke å bidra til å utvikle ny politikk til beste for bygda vår i åra framover.

Vi vil drøfte hvordan vi best kan engasjere våre medlemmer i dette viktige arbeidet og holde god kontakt med innbyggerne våre.

Jeg vil også benytte anledningen til å takk det forrige styret for det arbeidet som er nedlagt . Ikke minst kan partiet glede seg over et av de beste valgresultatene på mange år.

Jeg er glad for at Astrid har sagt ja til å fortsette i styret. Hun har lang fartstid både i partiet og fagbevegelsen. Den kompetansen vil komme godt med.

Så minner jeg om medlemsmøte allerede 2. mars kl 19.00 i kommunestyresalen. Det er et orienteringsmøte om kommunereformen der vi får informasjon om prosessen framover, innbyggerundersøkelse, situasjonen for Trysil i åra som kommer mht. befolkningsutvikling, muligheter for å rekruttere nye fagfolk og forutsetninger for kommunens framtidige økonomi. Hensikten med møte er å gi våre medlemmer et best mulig grunnlag for å ta en beslutning når saken kommer til behandling i partiets organer senere på våren.

Velkommen til fellesskap og gode politiske diskusjoner!

Ole Martin Norderhaug