Trysil Arbeiderparti garanterer forslag på økning av idrettsfond i budsjett 2017

Selv med et overskudd på 11 millioner kroner så fant ikke Sp, H, FrP plass til å gi 200 000 til idretten som de selv fjernet i budsjettet.

original_1478639065_908465

Ambisjoner for idrettsbygda Trysil?

I tirsdagens hovedutvalg for oppvekst og kultur ble forslaget til kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 fremlagt og skulle vedtas sendes ut på høring.

Kommunale planer bør være realistiske og gjennomførbare. Det er naturlig at plandokumentet hensynetar den til enhver tid politiske styring med tilhørende økonomiske rammer og prioriteringer. Det står skrevet i plandokumentet om idrettens egne reaksjoner på kommunens økonomiske støtte – at dette har vært en stor skuffelse og tidligere målsetninger en stor bløff bl a fordi Idrettsfondet ble halvert ved budsjettbehandlingen i 2015. Trysil Arbeiderparti foreslo å doble Idrettsfondet fra 200 000 til 400 000 i 2014 og fikk gjennomslag for dette. Akk hvor lenge var man i paradis? – året etter halverte de blågrønne fondet i budsjettbehandlingen. AP stemte selvfølgelig for at fondet skulle opprettholdes. Vi foreslo det igjen ved disponering av årsoverskudd i vår, at vi skulle yte ytterligere kr 200 000 til fondet. Selv med et overskudd på 11 millioner kroner så fant ikke Sp, H, FrP plass til å gi 200 000 til idretten som de selv fjernet i budsjettet. Vi ble altså nedstemt ved begge anledninger…. MEN, vi gir oss ikke, vi kommer til å foreslå det igjen til årets budsjettbehandling. Det er et etterslep og behov for renovering på våre idrettsanlegg som ikke er idrettsbygda Trysil verdig – ref søknadsbunken. Sammenligner vi oss med andre kommuner ligger Trysil langt under snittet i landet og snittet i Hedmark når det gjelder støtte til idretten. Vi ønsker å trappe dette opp over tid, - å øke Idrettsfondet er første viktige tiltak. Vi foreslo derfor i utvalgsmøtet å føye til ordet «øke» støtten til lag og foreninger osv i planen før den ble sendt ut på høring, men ble nedstemt av Høyre og Senterpartiet.

Selv om vi ikke fikk innarbeidet dette i planen som er sendt ut på høring kan vi garantere Idretten at Trysil Arbeiderparti kommer til å foreslå Idrettsfondet økt ved budsjettbehandlingen for 2017! Vi kan også gjøre oppmerksom på at vi i utvalgsmøtet bestilte utredning på hva det vil koste at kommunen stiller anlegg og lokaler til fri disposisjon for organisert fysisk aktivitet for barn og unge av lokale ikke kommersielle lag og foreninger. Dette får vi forhåpentligvis svar på i neste utvalgsmøte og kan bruke tiden frem til budsjettbehandling til å se på om dette er noe vi kan prioritere. Kanskje dukker det opp andre ting å ta med seg gjennom høringsrunden. Vår oppfordring er uansett å bruke høringsmuligheten til å fortelle hva du har på hjertet for Idrettsbygda Trysil!