Trysil Arbeiderparti snøskuter

Trysil AP er prinsipielt positive til etablering av et begrenset skuterledtilbud, men vi vil unngå at vi ved en evt etablering av skuterleder i Trysil påfører kommunen ekstra utgifter.

original_1478643010_938104

Hovedutvalg teknisk drift.

I dag har saken om snøskuterkjøring i kommunen vært oppe til behandling i hovedutvalget for forvaltning og teknisk drift. Trysil Arbeiderparti har i vårt program vedtatt en restriktiv holdning til fornøyelseskjøring, mens vi flere ganger har tatt til orde for å legge til rette for næringskjøring med skuter. Når det gjelder å slippe opp for fornøyelseskjøring er konsekvensene langt mer omfattende enn for næringskjøring, så vi ønsker å vite mer om hva dette innebærer. Vi foreslo derfor å utsette saken, og få frem mer informasjon fra rådmannen om hva dette evt vil koste kommunen. I vår vurdering av skuterleder må vi ta med oss at Kommunen i praksis har fått altomfattende ansvar når det gjelder etablering, drift, vedlikehold, merking, informasjon og sikkerhet for snøskuterløyper. Det er derfor viktig å se nærmere på de praktiske, økonomiske og juridiske konsekvensene en eventuell etablering vil medføre.

Dette hadde ikke administrasjonen utredet i saken som ble fremlagt for behandling i dag. Trysil AP er prinsipielt positive til etablering av et begrenset skuterledtilbud, men vi vil unngå at vi ved en evt etablering av skuterleder i Trysil påfører kommunen ekstra utgifter. Kommunen gir for eksempel ikke tilskudd til langrennsløyper, har halvert idrettsfondet osv – vi synes da der er på sin plass å spørre hvorfor skulle da kommunen betale for etablering av skuterløyper?

SP/H/FRP ville dessverre ikke være med oss på å utsette behandlingen, og få saken tilbake til utvalget med mer info om de ulike konsekvensene. Det synes vi er synd, men siden vi ikke fikk utsatt saken så stemte også Trysil Ap positivt for prinsipielt å tillate skuterkjøring i kommunen. Vår holdning er altså prinsipielt positiv, men veldig opptatt av å begrense ledtilbudet i omfang, samt begrense de økonomiske konsekvensene for kommunen. Derfor vil vi fortsette å jobbe for å få frem mer informasjon om konsekvensene i saken før vi tar ytterligere beslutninger. I denne saken som i alle andre saker så ønsker Trysil AP å konkludere på grunnlag av innsikt og kunnskap.