Årskvinnekonferansen vedtok disse uttalelser på sin konferanse 19. Januar

Abort -  bioteknologi.  

Regjeringsplattformen til Krf, V, H og Frp åpner opp for en historisk innstramming av retten til selvbestemt abort fram til uke 12, ved å fjerne muligheten til å velge fosterreduksjon for kvinner med flerlingersvangerskap. Kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti mener at en innstramming er unødvendig, det kalles selvbestemt fordi man nettopp bestemmer selv.I regjeringsplattformen er Krf gitt vetorett over endringer i bioteknologiloven, noe som vil sette viktig stamcelleforskning, eggdonasjon, tryggere fosterdiagnostikk og tidlig ultralyd på vent i hele denne regjeringsperioden. Kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti mener dette går utover kvinnehelse på en dramatisk måte. Vi rygger inn i framtida. 

Et todelt helsevesen

Flertallsregjeringen til Erna åpner opp for en økt bruk av private aktører i helsevesenet. De vil ha utvidelse av fritt brukervalg blant pasienter i kommuner og økt valgfrihet. Dette kan synes tilforlatelig, men vil føre til forskjeller blant folk og gi kun noen mulighet til å velge. De som vil få en reel valgfrihet med en slik ordning må du ha tak over hodet, mat i magen og penger i banken. Dersom du er utenfor denne ramma har du ikke en reel valgfrihet. Et slikt tilbud vil også føre til forskjeller mellom kommunene i Norge og vil føre til en økt sentralisering. Det vil også kunne hindre kommunene våre å gi gode fellesløsninger i kommunene. Kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti vil styrke det offentlige helsevesenet slik at ALLE får gode helsetjenester, uansett hvor de bor.

Helse- og omsorgsektoren er hardt rammet av en voksende deltidskultur. Andelen av de som jobber ufrivillig deltid innenfor helse og omsorg øker. Dette er en sektor med enormt stort behov for arbeidskraft. Sju av ti ansatte i kommunal pleie- og omsorg jobber deltid, noe som er en utfordring både for den ansatte, for brukerne og for kvaliteten på tjenestene. Dette rammer kvinner hardest, når omlag 80% av sysselsatte innenfor helse- og omsorgssektoren er kvinner. Større stillingsprosenter bidrar til å sikre bedre / stabil kompetanse innenfor sektoren og økt trygghet / stabilitet for pasienter / brukere.Å jobbe deltid kan for noen  virke som en god løsning i faser av livet, men det kan også være en felle. Dersom den ansatte får mulighet til full jobb, gir det mulighet til å eie egen bolig, en sikrere familieøkonomi og en trygghet for bedre pensjons- og trygdeytelser.Kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti ønsker å redusere antallet deltidsstillinger i kommunene, og øke stillingsprosenten for ansatte med deltidsstillinger.

Det blir stadig færre faste trygge heltidsjobber i Norge, og stadig flere av oss må ta til takke med deltidsjobb.

Alle fortjener en forutsigbar hverdag, uten å måtte stresse for å fylle opp stillingsprosenten. Kvinnenettverket ønsker å jobbe for en heltidskultur i alle kommuner. 

•    Øke grunnbemanningen

 •    Det skal være et mål om heltidskultur i alle kommuner. 

•    At virksomheter der det er hensiktsmessig bør tilby samarbeidsturnus innenfor ulike helse- og omsorgstjenester.

Utjevning av forskjeller- kampen fortsetter!

Regjeringen øker barnetrygden. Denne økningen skal ikke beregnes som inntekt når sosialstønad tildeles. Resten av barnetrygden regnes derimot som inntekt når sosial stønad utregnes. Årskvinnekonferransen i Hedmark Arbeiderparti mener at hele barnetrygden må trekkes ut når sosialstønad utregnes. Enkelte kommuner har gjort egne vedtak der de ikke beregner barnetrygd som sosialstønad. Dette bør alle kommuner gjøre og det bør gis økte inntekter for kommunene, slik at dette ikke går utover andre tjenester.Samtidig øker regjeringen makspris i barnehage og SFO, dermed vil økningen av barnetrygd spises opp av økte kostnader andre steder for alle. Det bør arbeides systematisk for at SFO og barnehage ikke skal ha noen pris, dette skal være tilbud for alle, uansett tykkelse på lommeboka.

Kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti mener at:

- hele barnetrygden skal tas ut som inntekt når sosial stønad utregnes.

-at det arbeides for at SFO og barnehage skal være gratis for alle.

Årskvinnekonferansen