Vedr: «Moromoms»

Reiselivet består først og fremst av mange små og mellomstore bedrifter med minimale marginer. Næringen er i vekst, produksjonen foregår stort sett i distriktsNorge, næringen er godt representert med både unge og kvinnelige arbeidstakere, samt at reiselivet er arbeidsintensivt og sysselsetter mange. Vi mener derfor at det både er meget uheldig og usolidarisk å forverre rammebetingelsene til denne næringen på nåværende tidspunkt.

original_1478639082_7205167

Vedr: «Moromoms»

Trysil Arbeiderparti ønsker å henlede oppmerksomheten til vår stortingsgruppe til den foreslåtte momsøkningen innenfor reiseliv. Momsen har blitt kalt «moromoms». For kommunen vi representerer, som er landets største vinter-reisemål, er dette definitivt langt fra moro. Å øke reiselivsmomsen fra 8 til 10% over natta vil være dramatisk for deler av reiselivet. Reiselivet bare her i kommunen vil tape mange millioner kroner på inngåtte kontrakter, og ikke minst på sikt tape konkurransekraft i de internasjonale markedene som Trysils fremtidige vekst er avhengig av.

Reiselivet har utviklet seg til å bli den viktigste næringen i Trysil, og hadde vintersesongen 2015 706.000 kommersielle gjestedøgn – en økning på 12 prosent fra året før. 74 prosent av gjestene kom fra utlandet og er altså eksport. En svekket kronekurs og en bedret produktivitet de siste årene har forbedret konkurransekraften til både Trysil og andre norske destinasjoner, og man har opplevd en økning i antall utenlandske gjester. En momsøkning vil kunne endre denne situasjonen og vil ramme rett på bunnlinjen hos små og mellomstore bedrifter, som er overrepresentert i denne næringen.

Reiselivsutvikling = distriktsutvikling og reiselivet er en næring i vekst ikke bare i Trysil, men i store deler av Norge med over 140 000 ansatte. Når sentrale næringer i Norge opplever reduksjoner, som for eksempel petroleumsindustrien, så er det ekstremt viktig at en ikke også forverrer rammevilkårene for en av de næringene som faktisk opplever vekst i både gjester og ansatte. Vi minner om at nasjonalt er reiseliv valgt ut som én av fem næringer som skal ha spesielt fokus og innsatsområder. Bakgrunnen for at reiseliv er valgt ut er det store potensialet for videre verdiskaping innen naturbasert turisme, og betydningen som distriktsnæring.

De borgerliges skattepolitikk med skattelette for de rike og reduksjon av formue og selskapsskatt hjelper ikke disse bedriftene. Det er en skattepolitikk som favoriserer de store og vi ønsker at Arbeiderpartiet skal vise avstand fra en slik skatte- og næringspolitikk og støtte en linje som bygger opp under små og mellomstore bedrifter. Her er en unik mulighet til å vise aktiv solidarisk næringspolitikk som virker! Reiselivet består først og fremst av mange små og mellomstore bedrifter med minimale marginer. Næringen er i vekst, produksjonen foregår stort sett i distriktsNorge, næringen er godt representert med både unge og kvinnelige arbeidstakere, samt at reiselivet er arbeidsintensivt og sysselsetter mange. Vi mener derfor at det både er meget uheldig og usolidarisk å forverre rammebetingelsene til denne næringen på nåværende tidspunkt.

Vi ber om at:

1) AP går i mot økt moms på reiseliv

- og skulle dette mot formodning bli vanskelig så ønsker vi sekundært at:

2) AP går inn for å utsette innføringen for å skape rom for å utrede konsekvensene av økt reiselivsskatt.

Vi vil vise til at LO, Fellesforbundet og NHO Reiseliv er enige om at denne momsen ikke må økes nå, men ber om at den bør utredes i forbindelse med skattereformen.

Med vennlig hilsen

Trysil Arbeiderparti,

Astrid Oppegård, leder

Randi Sætre, gruppeleder

Turid Backe-Viken, fylkestingsrepresentant